Home > Baza wiedzy > Leki i cząsteczki immunoonkologiczne

Leki i cząsteczki immunoonkologiczne

 

NIWOLUMAB

(w Polsce dostępny od 1 lipca 2016 w ramach programu lekowego w leczeniu zaawansowanego czerniaka. Zarejestrowany przez Komisję Europejską w leczeniu zaawansowanego lub przerzutowego niedrobnokomórkowego raka płuca, zaawansowanego raka nerkowokomórkowego, nieoperacyjnego lub przerzutowego czerniaka oraz w monoterapii płaskonabłonkowego raka głowy i szyi (SCCHN) u dorosłych pacjentów, u których nastąpiła progresja choroby w trakcie lub po leczeniu preparatami na bazie platyny. Zarejestrowany przez FDA i Komisję Europejską do dożylnego podawania pacjentom z miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym urotelialnym rakiem pęcherza moczowego (mUC), u których wystąpiła progresja choroby podczas lub po leczeniu chemioterapią na bazie platyny lub u których wystąpiła progresja choroby w ciągu 12 miesięcy od neoadjuwantowej lub adjuwantowej terapii preparatami zawierającymi platynę. Zgoda Amerykańskiej Agencji Żywności i Leków FDA na stosowanie niwolumabu u pacjentów z klasycznym chłoniakiem Hodgkina (cHL), u których doszło do nawrotu choroby lub jej progresji po autologicznym przeszczepieniu krwiotwórczych komórek macierzystych).

Komórki rakowe mogą wykorzystywać szlaki „regulacyjne” takie jak szlaki punktów  kontrolnych, by ukryć się przed systemem immunologicznym i ochronić nowotwór przed jego atakiem. Niwolumab to inhibitor immunologicznego punktu kontrolnego PD-1, który wiąże się z receptorem punktu kontrolnego PD-1 ulegającym ekspresji na aktywowanych limfocytach T i blokuje jego oddziaływanie z PD-L1 i PD-L2, zapobiegając hamowaniu odpowiedzi immunologicznej. Niwolumab był pierwszym na świecie inhibitorem immunologicznego punktu kontrolnego PD-1, który został dopuszczony do stosowania w lipcu 2014 roku. Obecnie może być stosowany w 48 krajach, w tym w Stanach Zjednoczonych, Japonii i Unii Europejskiej.

więcej: immunoterapia raka płuca

immunoterapia czerniaka

immunoterapia raka nerki

 

IPILIMUMAB

(W Polsce refundowany w II linii leczenia od 1 marca 2014 roku w ramach programu lekowego „Leczenie czerniaka skóry lub błon śluzowych ipilimumabem (ICD-10, C-43)”

Antygen-4 cytotoksycznych limfocytów T (CTLA-4) jest podstawowym regulatorem aktywności  limfocytów T. Ipilimumab jest inhibitorem immunologicznego punktu kontrolnego CTLA-4, który blokuje hamujące sygnały dla limfocytów T, indukowane drogą  CTLA-4, zwiększając liczbę aktywowanych limfocytów T efektorowych, które mobilizują limfocyty T do bezpośredniego ataku immunologicznego przeciwko komórkom nowotworowym. Blokada CTLA-4 może również zmniejszać czynność regulacyjną limfocytów T, która może brać udział w odpowiedzi  immunologicznej przeciwko guzowi. Ipilimumab może selektywnie zmniejszać liczbę limfocytów T regulatorowych w guzie, prowadząc do zwiększenia proporcji limfocytów T efektorowych do limfocytów T regulatorowych wewnątrz guza, co powoduje śmierć komórek nowotworowych

zobacz: immunoterapia czerniaka

 

PEMBROLIZUMAB

(w Polsce dostępny od 1 lipca 2016 w ramach programu lekowego w leczeniu zaawansowanego czerniaka. Dopuszczony przez Amerykańską Agencję Żywności i Leków FDA w terapii zaawansowanego niedrobnokomórkowego płaskonabłonkowego, niepłaskonabłonkowego raka płuca, w leczeniu nawrotu lub przerzutowego raka głowy i szyi, które nie odpowiedział na chemioterapię /decyzja z sierpnia 2016/, w leczeniu dorosłych i dzieci chorych na opornego klasycznego chłoniaka Hodgkina (CHL), u których doszło do nawrotu po 3 lub więcej liniach terapii /decyzja z marca 2017/. Dopuszczony przez Komisję Europejską do stosowania w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca (NDRP) miejscowo zaawansowanego lub z przerzutami u osób dorosłych z ekspresją PD-L1 w tkance nowotworowej, u których zastosowano wcześniej przynajmniej jeden schemat leczenia systemowego /decyzja z sierpnia 2016/ ).

Pembrolizumab jest przeciwciałem, które wiąże się z receptorem programowanej śmierci komórki 1 ( PD-1 ) i blokuje jego interakcję z ligandami PD-L1 i PD-L2. Receptor PD-1 jest negatywnym regulatorem aktywności limfocytów T, w stosunku do którego wykazano, że jest zaangażowany w kontrolowanie odpowiedz i immunologicznej limfocytów T. Pembrolizumab wspomaga odpowiedź limfocytów T, w tym odpowiedź przeciwnowotworową, poprzez zahamowanie wiązania PD-1 z PD-L1 i PD-L2, które ulegają ekspresji na komórkach prezentujących antygen i mogą ulegać ekspresji na komórkach nowotworowych oraz innych komórkach w mikrośrodowisku guza.

 

ELOTUZUMAB

(zarejestrowany przez Komisję Europejską w terapii szpiczaka plazmocytowego)

Elotuzumab jest immunostymulującym przeciwciałem, którego działanie jest specyficznie ukierunkowane na białko SLAMF7 (należące do rodziny cząsteczek sygnalizujących aktywację limfocytów). Ekspresja białka SLAMF7 jest bardzo wysoka w komórkach szpiczaka, niezależnie od nieprawidłowości cytogenetycznych. Ekspresja białka SLAMF7 jest obserwowana również w komórkach NK (ang. natural killer, NK), komórkach  plazmatycznych oraz na niższym poziomie w niektórych podgrupach komórek układu  odpornościowego o pochodzeniu macierzystym. Elotuzumab posiada podwójny mechanizm działania. Aktywuje bezpośrednio układ immunologiczny poprzez komórki NK przez aktywację SLAMF7. Elotuzumab jest również w stanie identyfikować SLAMF7 w komórkach szpiczaka, oznaczając komórki rakowe dla  procesu niszczenia przez komórki NK poprzez zależną od przeciwciał toksyczność komórkową.

więcej:  Immunoterapia nowotworów hematologicznych

 

ATEZOLIZUMAB

(dopuszczony przez Amerykańską Agencję Żywności i Leków FDA do leczenia zaawansowanego miejscowo raka pęcherza lub raka pęcherza z przerzutami, który nie poddaje się chemioterapii zużyciem platyny). 18 października 2016 roku Amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła cząsteczkę anty-PDL1 atezolizumabdo leczenia pacjentów z przerzutowym niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NSCLC), u których nastąpiła progresja choroby w trakcie lub po chemioterapii opartej na platynie.

Atezolizumab (znany również jako MPDL3280A) jest przeciwciałem monoklonalnym stosowanym w immunoterapii nowotworów, które przywraca odpowiedź immunologiczną poprzez reagowanie z ligandem receptora programowanej śmierci  PD-L1. Immunoterapia z wykorzystaniem atezolizumabu umożliwia aktywację komórek limfocytów T oraz może wpływać na zwykłe komórki.

więcej:  http://immuno-onkologia.pl/atezolizumab-anty-pdl1-rak-pecherza-pluca/

 

DURWALUMAB

(W maju 2017 roku FDA zarejestrowała w przyspieszonej procedurze cząsteczką immunokompetentną durwalumab, inhibitor PD-L1 do leczenia chorych na miejscowo zaawansowanego lub przerzutowego raka urotelialnego, u których doszło do progresji choroby w trakcie lub po zakończeniu chemioterapii zwierającej pochodne platyny lub w ciągu 12 miesięcy neoadjuwantowej lub adjuwantowej chemioterapii zwierającej pochodne platyny.

Durwalumab jest przeciwciałem skierowanym przeciwko ligandowi PD-L1. Badania kliniczne wykazały, że stosowanie durwalumabu, zwłaszcza w drugiej linii leczenia, po niepowodzeniu chemioterapii, istotnie wydłuża medianę przeżycia całkowitego i czasu przeżycia wolnego od progresji u pacjentów z zaawansowanym rakiem płuca.

więcej: http://immuno-onkologia.pl/niwolumab-immunoterapia-urotelialny-rak-pecherza//

 

BLINATUMOMAB

(oznaczony przez FDA jako lek sierocy, pomocny w walce z ALL (ostra białaczka limfoblastyczna) oraz przewlekłą białaczką limfocytową (CLL), białaczką włochatokomórkową, białaczką prolimfocytową oraz chłoniakiem limfocytów typu B o powolnym przebiegu; a także przez Europejską Agencję Leków (EMA) w zakresie leczenia chłoniaka z limfocytów B o powolnym przebiegu, ALL, CLL oraz chłoniaka z komórek płaszcza (MCL)

Blinatumomab to pierwsza, przełomowa immunoterapia zarejestrowana do stosowania u pacjentów z nawrotową lub oporną ostrą białaczką limfoblastyczną z prekursorowych limfocytów B bez obecności chromosomu Philadelphia. Blinatumomab zawiera przeciwciała, których zadaniem jest kierowanie niszczących nowotwór komórek typu T we właściwe miejsce w organizmie, czyli w pobliże komórek posiadających białko CD19 – znajdujące się na powierzchni B-komórek białaczek i chłoniaków. Blinatumomab jest pomocny w walce z ALL (ostra białaczka limfoblastyczna) oraz przewlekłą białaczką limfocytową (CLL), białaczką włochatokomórkową, białaczką prolimfocytową oraz chłoniakiem limfocytów typu B o powolnym przebiegu; Blinatumomab jest także badany w nawrotowej/opornej ALL dziecięcej, nawrotowej/opornej ALL typu B-komórkowego, w której stwierdzono obecność chromosomu Philadelphia, ALL typu B-komórkowego z MRD+ oraz nawrotowego/opornego chłoniaka nieziarniczego (NHL) – w tym nawrotowego/opornego rozlanego chłoniaka z dużych komórek B (DLBCL).

więcej: http://immuno-onkologia.pl/blinatumomab-oporna-ostra-bialaczka-limfoblastyczna/

 

Leki i terapie immunoonkologiczne, opracował red. Jarosław Gośliński, STAN NA 22.11.2016r.
zobacz więcej na: www.cancerresearch.org/cancer-immunotherapy/impacting-all-cancers

 

 

Leki i cząsteczki immunoonkologiczne
9 głosów, średnia: 4.67 (wynik: 93%)
Powiązane materiały
Immunoterapia w leczeniu pacjentów z urotelialnym rakiem pęcherza moczowego
Immunoterapia nowotworów głowy i szyi
Immunoterapia w nowotworach głowy i szyi – jest rejestracja Komisji Europejskiej
refundacja niwolumabu
Refundacja niwolumabu w zaawansowanym raku płuca możliwa za dwa miesiące?
chłoniak hodgkina immunoterapia niwolumab
Immunoterapia w klasycznym chłoniaku Hodgkina