Home > Baza wiedzy > ASCO 2022: Badanie CheckMate -9LA

ASCO 2022: Badanie CheckMate -9LA

ASCO 2022 Badanie CheckMate -9LA

Podczas tegorocznego kongresu Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej 2022 (ASCO) przedstawiono dane z trzech lat prowadzenia badania klinicznego 3 fazy CheckMate -9LA. Wskazują one na trwałe, długoterminowe korzyści w zakresie przeżycia przy zastosowaniu niwolumabu w skojarzeniu z ipilimumabem oraz dwoma cyklami chemioterapii u pacjentów z przerzutowym niedrobnokomórkowym rakiem płuca.

Leczenie skojarzone oparte na dwuskładnikowej immunoterapii przyniosło korzyści kliniczne w kluczowych podgrupach pacjentów z mNDRP, w których istnieją niezaspokojone potrzeby terapeutyczne, w tym ze stopniem ekspresji PD-L1 <1%.

ASCO 2022: Badanie CheckMate -9LA

Spółka Bristol Myers Squibb opublikowała wyniki z trzech lat obserwacji klinicznej w badaniu 3 fazy CheckMate -9LA, potwierdzające trwałe korzyści w zakresie przeżycia przy zastosowaniu niwolumabu w skojarzeniu z ipilimumabem oraz dwoma cyklami chemioterapii u nieleczonych wcześniej pacjentów z przerzutowym niedrobnokomórkowym rakiem płuca (mNDRP).

Przy minimalnym czasie obserwacji wynoszącym 3 lata (36,1 miesiąca) leczenie skojarzone oparte na dwuskładnikowej immunoterapii nadal zapewnia korzyści w zakresie przeżycia całkowitego (OS), które jest głównym punktem końcowym badania: po 3 latach żyje 27% pacjentów leczonych niwolumabem i ipilimumabem oraz dwoma cyklami chemioterapii, wobec 19% pacjentów leczonych samą chemioterapią (współczynnik ryzyka [HR] 0,74; 95% przedział ufności [CI]: 0,62 do 0,87).

Długoterminowe, trwałe korzyści kliniczne z zastosowania niwolumabu i ipilimumabu oraz dwóch cykli chemioterapii odnotowano po trzech latach także w podgrupach pacjentów o tradycyjnie niekorzystnym rokowaniu, w tym ze stopniem ekspresji PD-L1 <1% i płaskonabłonkowym typem histologicznym.

  • PD-L1 <1%: w grupie pacjentów ze stopniem ekspresji PD-L1 nowotworu <1% wskaźnik OS wyniósł 25% w przypadku leczenia skojarzonego opartego na dwuskładnikowej immunoterapii wobec 15% przy samej chemioterapii.
  • Płaskonabłonkowy typ histologiczny: w grupie pacjentów z nowotworem płaskonabłonkowym wskaźnik OS wyniósł 24% u leczonych niwolumabem w skojarzeniu z ipilimumabem oraz chemioterapią wobec 11% u leczonych samą chemioterapią.
  • Analiza eksploracyjna ujawniła też pozytywny trend dla korzyści w zakresie OS przy zastosowaniu niwolumabu i ipilimumabu oraz chemioterapii u pacjentów z niektórymi mutacjami w komórkach guza, w tym STK11.

Przy dłuższej obserwacji klinicznej w badaniu CheckMate -9LA nie zaobserwowano nowych sygnałów dotyczących bezpieczeństwa w grupie leczonej niwolumabem i ipilimumabem oraz dwoma cyklami chemioterapii.

Powyższe dane były tematem prezentacji plakatowej (Abstrakt nr LBA9026) podczas Dorocznego Kongresu Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (ASCO) 6 czerwca 2022 r. od 9:00 do 12:00 EDT.

Choć wprowadzenie immunoterapii przyniosło wyraźną poprawę efektów leczenia pacjentów z przerzutowym NDRP, u wielu z nich, szczególnie z niskim stopniem ekspresji PD-L1, nie udawało się niestety znacząco wydłużyć czasu przeżycia. Dane po  trzech latach badania CheckMate -9LA świadczą o utrzymującej się trwałości odpowiedzi w połączeniu z opanowaniem choroby na wczesnym etapie leczenia skojarzonego niwolumabem i ipilimumabem w połączeniu z krótką chemioterapią. Co istotne, długotrwałe korzyści wystąpiły u pacjentów, dla których brakowało dotąd skutecznych metod leczenia, na przykład z ekspresją PD-L1 <1%, wiążącą się zazwyczaj z gorszym rokowaniem – powiedział dr Luis G. Paz-Ares, badacz w badaniu CheckMate -9LA i kierownik oddziału onkologii medycznej Hospital Universitario 12 De Octubre w Madrycie w Hiszpanii.

Jak dotąd schematy leczenia oparte na leczeniu skojarzonym niwolumabem i ipilimumabem przyniosły istotną poprawę OS w sześciu badaniach klinicznych 3 fazy dotyczących pięciu nowotworów złośliwych: przerzutowego NDRP, przerzutowego czerniaka, zaawansowanego raka nerkowokomórkowego, międzybłoniaka opłucnej oraz raka płaskonabłonkowego przełyku.

PRZEJDŹ DO: NAJNOWSZE INFORMACJE

Powiązane materiały
co w zdrowiu immunoterapia
Dyskusja: podwójna immunoterapia z dwoma cyklami chemioterapii w raku płuca
powikłania immunologiczne
Powikłania immunologiczne u chorych na raka płuca – wyniki badań
Materiał filmowy – Immunoterapia: rewolucja w raku płuca
immunoterapia rewolucja letnia akademia onkologiczna
XIII Letnia Akademia Onkologiczna: immunoterapia spełnia definicję rewolucji