Home > Baza wiedzy > Durwalumab – immunoterapia raka płuca w stopniu III po radiochemioterapii

Durwalumab – immunoterapia raka płuca w stopniu III po radiochemioterapii

durwalumab immunoterapia

U większości pacjentów z miejscowo zaawansowanym, nieresekcyjnym niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NSCLC w stadium III) – pomimo zastosowania radykalnej radiochemioterapii – należy spodziewać się wystąpienia progresji choroby. Wyniki badań klinicznych dotyczących immunoterapii durwalumabem wskazują na potencjał cząsteczki w leczeniu tej grupy chorych.

Durwalumab posiada obecnie rejestrację Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) w terapii chorych z niedrobnokomórkowym rakiem płuca w III stadium, którzy nie mogą zostać poddani zabiegowi operacyjnemu w celu resekcji guza i których nowotwór nie uległ progresji po zastosowanej radochemioterapii. Celem immunoterapii durwalumabem jest w tym wypadku maksymalne opóźnienie progresji choroby.
 

CZĄSTECZKA DURWALUMAB (IMFINZI) W IMMUNOTERAPII NOWOTWORÓW

Durwalumab to ludzkie przeciwciało monoklonalne skierowane przeciw PD-L1, które blokuje oddziaływanie PD-L1 z PD-1 i CD80 na limfocytach T i indukuje odpowiedź immunologiczną, przełamując taktykę unikania ekspozycji na układ odpornościowy przez nowotwór.

Badania kliniczne wykazały, że stosowanie immunoterapii durwalumabem – zwłaszcza w drugiej linii leczenia, po niepowodzeniu chemioterapii – istotnie wydłuża medianę przeżycia całkowitego i czasu przeżycia wolnego od progresji u pacjentów z zaawansowanym rakiem płuca.

Obecnie prowadzonych jest wiele badań klinicznych nad durwalumabem w monoterapii, w skojarzeniu z tremelimumabem i innymi potencjalnymi nowymi lekami w immuno-onkologii.

Cząsteczka durwalumab w monoterapii lub w skojarzeniu z tremelimumabem jest obecnie oceniana w badaniach fazy III u chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca w różnych stadiach zaawansowania, w drobnokomórkowym raku płuca, w rozsianym raku pęcherza moczowego oraz w rakach płaskonabłonkowych regionu głowy i szyi. Skojarzenie durwalumabu i tremelimumabu oceniane jest obecnie w badaniach klinicznych fazy I/II w raku wątrobowokomórkowym oraz w nowotworach układu krwiotwórczego
 

MIEJSCOWO ZAAWANSOWANY (III STOPIEŃ) NIEDROBNOKOMÓRKOWY RAK PŁUCA –  NOWE MOŻLIWOŚCI TERAPII

W III stopniu zaawansowania raka płuca wyróżnia się stopień IIIA i IIIB – w zależności od miejscowego zaawansowania nowotworu i możliwości przeprowadzenia radykalnego zabiegu chirurgicznego. Stopień III oznacza, że nie są obecne przerzuty odległe do innych narządów (obecność przerzutów odległych jest cechą charakterystyczną dla IV stopnia) i możliwe jest przeprowadzenie leczenia o założeniu radykalnym (radiochemioterapii) – z intencją wyleczenia. Rokowanie co do czasu przeżycia jest lepsze niż u chorych w IV stopniu zaawansowania – 5-letnie przeżycia dotyczą około 15% chorych.

Stopień III stanowi około jedną trzecią wszystkich przypadków niedrobnokomórkowego raka płuca. U ponad połowy tych chorych nowotwór jest nieresekcyjny (niemożliwy do radykalnego usunięcia metodami chirurgicznymi).

Obecnym standardem postępowania u takich chorych jest radykalna radiochemioterapia, a następnie aktywny nadzór w celu monitorowania nawrotu choroby. Liczne próby kliniczne mają na celu wzmocnienie wyników leczenia miejscowego i poprawę wyleczeń całkowitych. Wyniki badania PACIFIC wskazują na potencjał immunoterapii durwalumabem (Imfinzi) w leczeniu tej grupy chorych.
 

WYNIKI BADANIA PACIFIC – SKUTECZNOŚĆ DURWALUMABU U CHORYCH Z ZAAWANSOWANYM RAKIEM PŁUCA W STOPNIU III PO RADIOCHEMIOTERAPII

„Tsunami of Benefits” – tak podsumowano na kongresie ESMO 2017 w Madrycie prezentowane na sesji prezydenckiej randomizowane badanie III fazy PACIFIC.  Wykazano, że zastosowanie immunoterapii cząsteczką durwalumab po radykalnej radiochemioterapii u chorych na miejscowo zaawansowanego, nieoperacyjnego niedrobnokomórkowego raka płuca powoduje wydłużenie mediany czasu wolnego od progresji choroby o 11 miesięcy.

Jest to pierwsze od wielu lat badanie kliniczne, w którym wykazano poprawę skuteczności leczenia w populacji chorych bez przerzutów odległych, u których radiochemioterapia jest stosowana z intencją wyleczenia. Miejscowo zaawansowany, nieoperacyjny rak płuca (stadium III) dotyczy około 30% chorych z tym rozpoznaniem.

Wyniki badania PACIFIC – randomizowanego badania III fazy były prezentowane w trakcie sesji prezydialnej Kongresu ESMO 2017 w Madrycie. W badaniu tym wykazano znamienną statystycznie i istotną klinicznie różnicę w zakresie czasu wolnego od progresji choroby (PFS) u chorych z miejscowo zaawansowanym nieoperacyjnym niedrobnokomórkowym rakiem płuca, u których po standardowej radiochemioterapii zastosowano durwalumab.

W badaniu PACIFIC wykazano 3-krotne wydłużenie mediany czasu wolnego od progresji u chorych otrzymujących Imfinzi w porównaniu do chorych otrzymujących placebo [mPFS:16,8 vs 5,6 miesięcy]. Innym ocenianym efektem klinicznym zastosowania durwalumabu w tej grupie chorych była redukcja ryzyka wystąpienia przerzutów odległych i zgonów o 48%.

Istotna korzyść kliniczna została osiągnięta bez znaczącego nasilenia toksyczności. Przerwanie leczenia z powodu zdarzeń niepożądanych było konieczne u 15% otrzymujących durwalumab w porównaniu do 10% chorych z placebo.


 Sean Bohen, wiceprezes Działu Rozwoju Leków i Dyrektor s. Medycznych AstraZeneca, powiedział: Wyniki badania fazy III PACIFIC są niezwykle obiecujące dla grupy chorych, dla których do tej pory możliwości leczenia były ograniczone. Jako pierwszy lek w immuno-onkologii, dla którego wykazano wpływ na wydłużenie mediany czasu przeżycia wolnego od progresji choroby, durwalumab ma szansę stać się nowym standardem leczenia chorych z miejscowo zaawansowanym nieoperacyjnym niedrobnokomórkowym rakiem płuca, u których nie doszło do progresji po radykalnej radiochemoterapii.
 
 
Durwalumab – immunoterapia u pacjentów z rakiem płuca w stopniu III po radykalnej radiochemioterapii, źródło: materiały prasowe i własne
Więcej:
https://www.onclive.com/web-exclusives/durvalumab-improves-survival-in-stage-iii-nsclc
https://www.cancer.org/latest-news/fda-approves-imfinzi-durvalumab-for-some-lung-cancers.html
www.astrazeneca.com/media-centre/press-releases/2017/astrazeneca-presents-superior-progression-free-survival-for-imfinzi-in-the-pacific-trial-of-patients-with-locally-advanced-unresectable-lung-cancer-at-esmo-2017-congress-08092017.html
www.vjoncology.com/video/aceqyd8cx_e-durvalumab-improves-pfs-in-stage-iii-lung-cancer/

4.60 avg. rating (91% score) - 20 votes
Powiązane materiały
niedrobnokomorkowy rak pluca immunoterapia
Niedrobnokomórkowy rak płuca – leczenie
Immunoterapia drobnokomórkowego raka płuca – rejestracja FDA
Czy dostęp do immunoterapii raka płuca w Polsce jest wystarczający?
Przełomowa lista refundacyjna: dostęp do immunoterapii raka płuca, raka nerki i chłoniaka Hodgkina