Home > Baza wiedzy > Durwalumab – immunoterapia raka płuca w stopniu III po radiochemioterapii

Durwalumab – immunoterapia raka płuca w stopniu III po radiochemioterapii

durwalumab immunoterapia

Komisja Europejska dopuściła do obrotu cząsteczkę durwalumab u pacjentów z miejscowo zaawansowanym, nieresekcyjnym niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NSCLC w stadium III), u których nie doszło do progresji po zastosowanej radiochemioterapii oraz których nowotwór cechuje się ekspresją PD-L1 ≥1% .

Decyzja opiera się na wynikach badania klinicznego fazy III PACIFIC, które wykazało istotny potencjał cząsteczki w leczeniu tej grupy chorych. Durwalumab posiada także rejestrację Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków FDA (zgoda na stosowanie leku na terenie Stanów Zjednoczonych).

CZĄSTECZKA DURWALUMAB (IMFINZI) W IMMUNOTERAPII NOWOTWORÓW

Durwalumab to ludzkie przeciwciało monoklonalne skierowane przeciw PD-L1, które blokuje oddziaływanie PD-L1 z PD-1 i CD80 na limfocytach T i indukuje odpowiedź immunologiczną, przełamując taktykę unikania ekspozycji na układ odpornościowy przez nowotwór.

Badania kliniczne wykazały, że stosowanie immunoterapii durwalumabem – zwłaszcza w drugiej linii leczenia, po niepowodzeniu chemioterapii – istotnie wydłuża medianę przeżycia całkowitego i czasu przeżycia wolnego od progresji u pacjentów z zaawansowanym rakiem płuca.

Obecnie prowadzonych jest wiele badań klinicznych nad durwalumabem w monoterapii, w skojarzeniu z tremelimumabem i innymi potencjalnymi nowymi lekami w immuno-onkologii.

Cząsteczka durwalumab w monoterapii lub w skojarzeniu z tremelimumabem podlega ocenie w badaniach klinicznych fazy III u chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca w różnych stadiach zaawansowania, w drobnokomórkowym raku płuca, w rozsianym raku pęcherza moczowego oraz w rakach płaskonabłonkowych regionu głowy i szyi.

Skuteczność skojarzenia durwalumabu i tremelimumabu podlega badaniom klinicznym fazy I/II w raku wątrobowokomórkowym oraz w nowotworach układu krwiotwórczego.

MIEJSCOWO ZAAWANSOWANY (III STOPIEŃ) NIEDROBNOKOMÓRKOWY RAK PŁUCA

W III stopniu zaawansowania raka płuca wyróżnia się stopień IIIA i IIIB – w zależności od miejscowego zaawansowania nowotworu i możliwości przeprowadzenia radykalnego zabiegu chirurgicznego. Stopień III oznacza, że nie są obecne przerzuty odległe do innych narządów (obecność przerzutów odległych jest cechą charakterystyczną dla IV stopnia) i możliwe jest przeprowadzenie leczenia o założeniu radykalnym (radiochemioterapii) – z intencją wyleczenia. Rokowanie co do czasu przeżycia jest lepsze niż u chorych w IV stopniu zaawansowania – 5-letnie przeżycia dotyczą około 15% chorych.

Stopień III stanowi około jedną trzecią wszystkich przypadków niedrobnokomórkowego raka płuca. U ponad połowy tych chorych nowotwór jest nieresekcyjny (niemożliwy do radykalnego usunięcia metodami chirurgicznymi).

Obecnym standardem postępowania u takich chorych jest radykalna radiochemioterapia, a następnie aktywny nadzór w celu monitorowania nawrotu choroby. Liczne próby kliniczne mają na celu wzmocnienie wyników leczenia miejscowego i poprawę wyleczeń całkowitych. Wyniki badania PACIFIC wskazują na potencjał immunoterapii durwalumabem (Imfinzi) w leczeniu tej grupy chorych.

Jak skomentował w rozmowie z serwisem PAP – Nauka w Polsce prof. Krzakowski z Centrum Onkologii w Warszawie: Największą szansą w związku z immunoterapią za pomocą inhibitorów punktów kontrolnych jest wprowadzenie wymienionych leków do leczenia chorych we wczesnych stadiach zaawansowania, tzn. do leczenia uzupełniającego leczenie chirurgiczne lub konsolidującego wyniki radioterapii/radiochemioterapii.

Ostatnie z tych zastosowań jest już potwierdzone – jeden z inhibitorów punktów kontrolnych ma potwierdzoną wartość w konsolidującym leczeniu po radiochemioterapii chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca.

WYNIKI BADANIA PACIFIC – SKUTECZNOŚĆ DURWALUMABU U CHORYCH Z RAKIEM PŁUCA PO RADIOCHEMIOTERAPII

„Tsunami of Benefits” – tak podsumowano na kongresie ESMO 2017 w Madrycie prezentowane na sesji prezydenckiej randomizowane badanie III fazy PACIFIC.  Wykazano, że zastosowanie immunoterapii cząsteczką durwalumab po radykalnej radiochemioterapii u chorych na miejscowo zaawansowanego, nieoperacyjnego niedrobnokomórkowego raka płuca powoduje wydłużenie mediany czasu wolnego od progresji choroby o 11 miesięcy.

Jest to pierwsze od wielu lat badanie kliniczne, w którym wykazano poprawę skuteczności leczenia w populacji chorych bez przerzutów odległych, u których radiochemioterapia jest stosowana z intencją wyleczenia. Miejscowo zaawansowany, nieoperacyjny rak płuca (stadium III) dotyczy około 30% chorych z tym rozpoznaniem.

Wyniki badania PACIFIC – randomizowanego badania III fazy były prezentowane w trakcie sesji prezydialnej Kongresu ESMO 2017 w Madrycie. W badaniu tym wykazano znamienną statystycznie i istotną klinicznie różnicę w zakresie czasu wolnego od progresji choroby (PFS) u chorych z miejscowo zaawansowanym nieoperacyjnym niedrobnokomórkowym rakiem płuca, u których po standardowej radiochemioterapii zastosowano durwalumab.

WIĘCEJ O BADANIU PACIFIC NA STRONIE WWW.NEJM.ORG

W badaniu PACIFIC wykazano 3-krotne wydłużenie mediany czasu wolnego od progresji u chorych otrzymujących Imfinzi w porównaniu do chorych otrzymujących placebo [mPFS:16,8 vs 5,6 miesięcy]. Innym ocenianym efektem klinicznym zastosowania durwalumabu w tej grupie chorych była redukcja ryzyka wystąpienia przerzutów odległych i zgonów o 48%.

Istotna korzyść kliniczna została osiągnięta bez znaczącego nasilenia toksyczności. Przerwanie leczenia z powodu zdarzeń niepożądanych było konieczne u 15% otrzymujących durwalumab w porównaniu do 10% chorych z placebo.


Sean Bohen, wiceprezes Działu Rozwoju Leków i Dyrektor s. Medycznych AstraZeneca, powiedział: Wyniki badania fazy III PACIFIC są niezwykle obiecujące dla grupy chorych, dla których do tej pory możliwości leczenia były ograniczone. Jako pierwszy lek w immuno-onkologii, dla którego wykazano wpływ na wydłużenie mediany czasu przeżycia wolnego od progresji choroby, durwalumab ma szansę stać się nowym standardem leczenia chorych z miejscowo zaawansowanym nieoperacyjnym niedrobnokomórkowym rakiem płuca, u których nie doszło do progresji po radykalnej radiochemoterapii.
 

Durwalumab – immunoterapia u pacjentów z rakiem płuca w stopniu III po radykalnej radiochemioterapii, źródło: materiały prasowe i własne
Więcej:
http://www.pharmatimes.com/news/ec_clears_az_imfinzi_for_locally-advanced,_unresectable_nsclc_1253407
https://www.onclive.com/web-exclusives/durvalumab-improves-survival-in-stage-iii-nsclc
https://www.cancer.org/latest-news/fda-approves-imfinzi-durvalumab-for-some-lung-cancers.html
www.vjoncology.com/video/aceqyd8cx_e-durvalumab-improves-pfs-in-stage-iii-lung-cancer/
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C31212%2Cprof-maciej-krzakowski-nobel-w-dziedzinie-medycyny-calkowicie-zasluzony.html

Durwalumab – immunoterapia raka płuca w stopniu III po radiochemioterapii
4.7 (93.33%) 6 vote[s]
Powiązane materiały
Wybrane leki i cząsteczki immuno-onkologiczne
niedrobnokomorkowy rak pluca immunoterapia
Niedrobnokomórkowy rak płuca – leczenie i immunoterapia
Atezolizumab (immunoterapia anty-PD-L1) w leczeniu nowotworów
radomskie centrum onkologii durwalumab
Radomskie Centrum Onkologii prowadzi program z durwalumabem