Home > Baza wiedzy > ESMO 2017: AstraZeneca przedstawiła wyniki badań dotyczące durwalumabu

ESMO 2017: AstraZeneca przedstawiła wyniki badań dotyczące durwalumabu

durwalumab immunoterapia

„Tsunami of Benefits” – tak podsumowano na tegorocznym kongresie ESMO w Madrycie prezentowane na sesji prezydenckiej randomizowane badanie III fazy PACIFIC.  Wykazano, że zastosowanie durwalumabu po radykalnej radio-chemioterapii u chorych na miejscowo zaawansowanego, nieoperacyjnego niedrobnokomórkowego raka płuca powoduje wydłużenie mediany czasu wolnego od progresji choroby o 11 miesięcy.

Jest to pierwsze od wielu lat badanie kliniczne, w którym wykazano poprawę skuteczności leczenia w populacji chorych bez przerzutów odległych, u których radio-chemioterapia jest stosowana z intencją wyleczenia. Miejscowo zaawansowany, nieoperacyjny rak płuca (stadium III) dotyczy około 30% chorych z tym rozpoznaniem.

Durwalumab to ludzkie przeciwciało monoklonalne skierowane przeciw PD-L1, które blokuje oddziaływanie PD-L1 z PD-1 i CD80 na limfocytach T i indukuje odpowiedź immunologiczną, przełamując taktykę unikania ekspozycji na układ odpornościowy przez nowotwór.
 

CZĄSTECZKA DURWALUMAB – WYNIKI BADANIA PACIFIC

Wyniki badania PACIFIC – randomizowanego badania III fazy były prezentowane w trakcie sesji prezydialnej Kongresu ESMO w Madrycie. W badaniu tym wykazano znamienną statystycznie i istotną klinicznie różnicę w zakresie czasu wolnego od progresji choroby (PFS) u chorych z miejscowo zaawansowanym nieoperacyjnym niedrobnokomórkowym rakiem płuca, u których po standardowej radio-chemioterapii zastosowano durwalumab.

W badaniu PACIFIC wykazano 3-krotne wydłużenie mediany czasu wolnego od progresji u chorych otrzymujących Imfinzi w porównaniu do chorych otrzymujących placebo [mPFS:16,8 vs 5,6 miesięcy]. Innym ocenianym efektem klinicznym zastosowania durwalumabu w tej grupie chorych była redukcja ryzyka wystąpienia przerzutów odległych i zgonów o 48%.

Istotna korzyść kliniczna została osiągnięta bez znaczącego nasilenia toksyczności. Przerwanie leczenia z powodu zdarzeń niepożądanych było konieczne u 15% otrzymujących durwalumab w porównaniu do 10% chorych z placebo.
 


źródło: www.vjoncology.com

 
Sean Bohen, wiceprezes Działu Rozwoju Leków i Dyrektor s. Medycznych AstraZeneca, powiedział: Wyniki badania fazy III PACIFIC są niezwykle obiecujące dla grupy chorych, dla których do tej pory możliwości leczenia były ograniczone. Jako pierwszy lek w immuno-onkologii, dla którego wykazano wpływ na wydłużenie mediany czasu przeżycia wolnego od progresji choroby, durwalumab ma szansę stać się nowym standardem leczenia chorych z miejscowo zaawansowanym nieoperacyjnym niedrobnokomórkowym rakiem płuca, u których nie doszło do progresji po radykalnej radio-chemoterapii.

Aktualnie prowadzonych jest wiele badań klinicznych nad durwalumabem w monoterapii, w skojarzeniu z tremelimumabem i innymi potencjalnymi nowymi lekami w immuno-onkologii. Durwalumab w monoterapii lub w skojarzeniu z tremelimumabem jest obecnie oceniany w badaniach fazy III u chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca w różnych stadiach zaawansowania, w drobnokomórkowym raku płuca, w rozsianym raku pęcherza moczowego oraz w rakach płaskonabłonkowych regionu głowy i szyi. Skojarzenie durwalumabu i tremelimumabu oceniane jest obecnie w badaniach klinicznych fazy I / II w raku wątrobowokomórkowym oraz w nowotworach układu krwiotwórczego.

 

ESMO 2017: AstraZeneca przedstawiła wyniki badań dotyczące durwalumabu, źródło: informacja prasowa;

Więcej:
www.astrazeneca.com/media-centre/press-releases/2017/astrazeneca-presents-superior-progression-free-survival-for-imfinzi-in-the-pacific-trial-of-patients-with-locally-advanced-unresectable-lung-cancer-at-esmo-2017-congress-08092017.html
www.vjoncology.com/video/aceqyd8cx_e-durvalumab-improves-pfs-in-stage-iii-lung-cancer/
 

ESMO 2017: AstraZeneca przedstawiła wyniki badań dotyczące durwalumabu
14 głosów, średnia: 4.50 (wynik: 89%)
Powiązane materiały
Leki immunokompetentne w leczeniu chorych na raka płuca – prof. Rodryg Ramlau
Decyzja NICE: niwolumab zatwierdzony w leczeniu raka płuca w Anglii
Aktualizacja wytycznych ASCO dotyczących leczenia zaawansowanego raka płuca
Jak wygląda dostęp do immunoterapii raka płuca w Polsce – prof. Paweł Krawczyk