Home > Baza wiedzy > Immunoterapia raka przełyku – jest rekomendacja Prezesa AOTMiT

Immunoterapia raka przełyku – jest rekomendacja Prezesa AOTMiT

immunoterapia rak przełyku

Ważna informacja dla pacjentów zmagających się z rakiem przełyku. 10 lutego 2022 roku Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydał rekomendację w sprawie oceny leku niwolumab w ramach programu
lekowego „Leczenie nieoperacyjnego, nawrotowego lub przerzutowego raka płaskonabłonkowego przełyku (ICD-10 C15)”.

Prezes Agencji AOTMiT rekomenduje objęcie refundacją immunoterapii niwolumabem w ramach wspomnianego programu lekowego pod warunkiem pogłębienia instrumentu dzielenia ryzyka celem obniżenia kosztów terapii i zmniejszenia całkowitego wpływu na budżet płatnika.

Oceniane przez AOTMiT wskazanie dotyczy niwolumabu w monoterapii u dorosłych pacjentów z zaawansowanym
nieoperacyjnym, nawrotowym lub z przerzutami płaskonabłonkowym rakiem przełyku po wcześniejszej chemioterapii skojarzonej opartej na fluoropirymidynie i pochodnych platyny.

Jak czytamy w uzasadnieniu rekomendacji: Biorąc pod uwagę wyniki analizy klinicznej można stwierdzić, że stosowanie niwolumabu (NIWO) u pacjentów z rakiem przełyku jest skuteczne w porównaniu z monoterapią taksanami (CHT), w zakresie wydłużenia przeżycia całkowitego (OS). Zarówno w krótszym (17,6 mies.),
jak i dłuższym (36,04 mies.) okresie obserwacji wykazano istotną statystycznie przewagę terapii NIWO względem CHT w zakresie mediany OS.

Immunoterapia raka przełyku

Płaskonabłonkowy rak przełyku jest nowotworem złośliwym wywodzącym się z komórek nabłonkowych, które wyścielają przełyk. W oparciu o dane Krajowego Rejestru Nowotworów z 2019 roku, liczba nowozdiagnozowanych przypadków raka przełyku (ICD-10: C15) w Polsce wyniosła łącznie 1 470.

Do czynników ryzyka zachorowania na raka płaskonabłonkowego przełyku zalicza się: picie alkoholu, palenie tytoniu, spożywanie gorących posiłków oraz niski status społeczno-ekonomiczny.

O rozpoznaniu raka przełyku, a nie żołądka, decydują lokalizacja i typ histologiczny — rak płaskonabłonkowy, który powstał w obrębie 5 cm od połączenia przełykowo-żołądkowego i szerzy się na przełyk, jest klasyfikowany jako rak przełyku. Około 50% przypadków raka płaskonabłonkowego występuje w części środkowej przełyku.

Niwolumab jest ludzkim przeciwciałem monoklonalnym, które wiąże się z receptorem zaprogramowanej śmierci-1 i blokuje jego oddziaływanie z PD-L1 i PD-L2. Zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego lek jest stosowany aktualnie w leczeniu:

  • czerniaka,
  • niedrobnokomórkowego raka płuca,
  • zaawansowanego raka nerkowokomórkowego,
  • klasycznego chłoniaka Hodgkina,
  • płaskonabłonkowego raka głowy i szyi,
  • raka urotelialnego,
  • złośliwego międzybłoniaka opłucnej,
  • raka jelita grubego,
  • płaskonabłonkowego raka przełyku,
  • raka przełyku i raka połączenia żołądkowo-przełykowego po chemioradioterapii oraz gruczolakoraka żołądka.

PRZEJDŹ DO: NAJNOWSZE INFORMACJE

źródło: https://bipold.aotm.gov.pl/

Powiązane materiały
immunoterapia rak żołądka
Dr Maciej Kawecki: dostosowujemy praktykę do standardów europejskich
rak żołądka
Rak żołądka – nowoczesne metody leczenia nowotworu
Refundacja immunoterapii raka żołądka i przełyku
MZ: refundacja immunoterapii w raku żołądka i przełyku
agencja technologii badań medycznych
Prezes AOTMiT na „TAK” dla zmian w programie lekowym B.58