Home > Centrum prasowe > Immunoterapia czerniaka – Komisja Europejska zarejestrowała niwolumab w leczeniu zaawansowanego czerniaka

Immunoterapia czerniaka – Komisja Europejska zarejestrowała niwolumab w leczeniu zaawansowanego czerniaka

W czerwcu 2015 roku Komisja Europejska zarejestrowała niwolumab, inhibitor immunologicznego punktu kontrolnego PD-1, w leczeniu zaawansowanego czerniaka (nieoperacyjnego lub z przerzutami) u dorosłych, niezależnie od statusu mutacji BRAF. Decyzja Komisji Europejskiej pozwala rozpocząć dystrybucję niwolumabu we wszystkich 28 państwach członkowskich UE. Niwolumab jest jedynym inhibitorem immunologicznego punktu kontrolnego PD-1, który był oceniany w trybie procedury przyspieszonej i jest to pierwsze pozwolenie wydane przez Komisję Europejską dla inhibitora PD-1 w leczeniu jakiegokolwiek nowotworu. W prawie wszystkich europejskich krajach częstość występowania czerniaka stale wzrasta i szacuje się, że jeden na pięciu pacjentów będzie miał przerzuty lub zaawansowaną postać choroby. Dotychczas prognozy dla późnych stadiów przerzutowego czerniaka były niepomyślne: średnie przeżycie w IV stopniu zaawansowania wynosiło około 6 miesięcy  z roczną śmiertelnością wynoszącą 75%. Immunoterapia z wykorzystaniem niwolumabu stanowi wartościową opcję terapeutyczną w leczeniu zaawansowanego czerniaka, zarówno u pacjentów wcześniej nieleczonych, jak i po niepowodzeniu wcześniejszych terapii.

 

Niwolumab w leczeniu zaawansowanego czerniaka – badania CheckMate -066 i -037

W prawie wszystkich europejskich krajach częstość występowania czerniaka stale wzrasta i szacuje się, że jeden na pięciu pacjentów będzie miał przerzuty lub zaawansowaną postać choroby. Dotychczas prognozy dla późnych stadiów przerzutowego czerniaka były niepomyślne: średnie przeżycie w IV stopniu zaawansowania wynosiło około 6 miesięcy z roczną śmiertelnością wynoszącą 75%. Immunoterapia z wykorzystaniem niwolumabu stanowi wartościową opcję terapeutyczną w leczeniu zaawansowanego czerniaka, zarówno u pacjentów wcześniej nieleczonych, jak i po niepowodzeniu wcześniejszych terapii. Zatwierdzenie Komisji Europejskiej opiera się na danych z dwóch badań klinicznych 3 fazy (CheckMate -066, -037). Badania oceniały efekty lecznicze niwolumabu niezależnie od linii leczenia i statusu mutacji. Nivolumab w całym programie badań klinicznych III fazy był stosowany w stałej dawce 3 mg/kg podawanej co dwa tygodnie..

Badanie CheckMate-066 jest randomizowanym badaniem klinicznym III fazy z podwójną ślepą próbą, porównującym niwolumab (n=210) z chemioterapią dakarbazyną (n=208) u nieleczonych wcześniej pacjentów z zaawansowanym czerniakiem. Jest to pierwsze badanie 3 fazy z inhibitorem immunologicznego punktu kontrolnego PD-1, wykazujące poprawę całkowitego przeżycia u pacjentów z zaawansowanym czerniakiem. Badanie wykazało 73% roczne przeżycia dla niwolumabu w porównaniu z 42% dla DTIC oraz 58% zmniejszenie ryzyka zgonu u pacjentów leczonych niwolumabem na podstawie współczynnika ryzyka 0,42 (95% ci, 0,30-0,60; P<0,0001). Wskaźnik obiektywnych odpowiedzi był również znacząco większy w grupie niwolumabu niż grupie dakarbazyny (40% do 14%, p<0,0001). Bezpieczeństwo było ocenione u wszystkich pacjentów leczonych niwolumabem i dakarbazyną. Mniejszą ilość przerwanych terapii obserwowano w grupie niwolumabu niż dakarbazyny (6,8% vs. 11,7%), jak i mniej działań niepożądanych w stopniu 3/4 związanych z leczeniem (11,7% do 17,6%). W żadnym z ramion badania nie stwierdzono zgonów związanych z toksycznością leczenia.

Badanie CheckMate-037 jest otwartym, kontrolowanym badaniem 3 fazy porównującym niwolumab (n=272) z chemioterapią wybraną przez badacza (n=133) (monoterapia dakarbazyną, jak i schemat dwulekowy – karboplatyna z paklitakselem) u pacjentów z zaawansowanym czerniakiem, którzy wcześniej byli leczeni ipilimumabem oraz jeżeli wystąpiła mutacja, leczonych także inhibotorem BRAF. Pierwszorzędowymi punktami końcowymi były: wskaźnik odpowiedzi na leczenie oraz całkowite przeżycie. W analizie częściowej, wskaźnik odpowiedzi na leczenie niwolumabem wyniósł 32% (95% CI, 23,5%-40,8%) versus 11% przy chemioterapii wybranej przez badacza (95% CI, 3,5%-23,1%). Odpowiedzi na niwolumab wykazano zarówno u pacjentów z jak i bez mutacji BRAF oraz niezależnie od ekspresji PDL1. Bezpieczeństwo zostało potwierdzone u wszystkich pacjentów. Większość działań niepożądanych związanych z leczeniem niwolumabem była w stopniu 1/2 i były zarządzane wg ustalonych algorytmów bezpieczeństwa. Działania niepożądane związane z lekiem w stopniu 3/4 były rzadsze przy leczeniu niwolumabem (9% do 31% pacjentów leczonych chemioterapią). Przerwanie leczenia z powodu działania dowolnego stopnia związanego z lekami wystąpiły u 3 % pacjentów leczonych niwolumabem i 7% pacjentów przyjmujących chemioterapię. Nie odnotowano zgonów związanych z toksycznością leków stosowanych w badaniu.

 

Immunoterapia czerniaka – Komisja Europejska zarejestrowała niwolumab w leczeniu zaawansowanego czerniaka, źródło: informacja prasowa, foto: Jessica Rabbit’s Flickr, flickr.com, licencja CC
Powiązane materiały
tydzień świadomości czerniaka 2021
Wystartował Tydzień Świadomości Czerniaka 2021
tydzień świadomości czerniaka
Pacjent ze zmianą barwnikową. Postępowanie diagnostyczne
refundacja niwolumabu
Leczenie adjuwantowe czerniaka na styczniowej liście refundacyjnej
I Wiosenna Akademia Immuno-Onkologiczna dla Dziennikarzy
Prof. Piotr Rutkowski: brak nowoczesnych terapii w leczeniu adjuwantowym czerniaka