Home > Centrum prasowe > Konferencja Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej ASCO 2017 pod znakiem doniesień z immunoterapii

Konferencja Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej ASCO 2017 pod znakiem doniesień z immunoterapii

konferencja ASCO 2016 immunoterapia

W dniach 2-6 czerwca 2017 roku odbędzie się w Chicago coroczna, prestiżowa konferencja Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej ASCO. To największe światowe spotkanie onkologów, połączone z prezentacją najnowszych wyników badań naukowych, które często okazują się przełomowe i mają decydujący wpływ na codzienną praktykę kliniczną. Podczas zeszłorocznego ASCO nie brakowało ciekawych informacji i doniesień związanych z immunoterapią nowotworów.

W tym roku Firma Bristol-Myers Squibb po raz kolejny przedstawi swój program rozwoju badań klinicznych w zakresie immuno-onkologii. Odbędzie się ponad 50 prezentacji, w tym 10 doniesień ustnych oraz 6 dyskusji plakatowych, prezentujących dane z badań klinicznych oceniających skuteczność cząsteczek onkologicznych w leczeniu 15 typów nowotworów.

Wyniki badań, które zostaną zaprezentowane, obejmują badania nad monoterapią oraz terapią skojarzoną niwolumabu z ipilimumabem, a także badania nad elotuzumabem i dasatynibem. BMS zaprezentuje również najnowsze doniesienia ze swojego rozległego programu badawczego, obejmującego pochodzące z fazy „proof of concept” dane na temat skuteczności przeciwlimfocytowego genu-3 (LAG-3) aktywacji przeciwciał monoklonalnych w skojarzeniu z niwolumabem oraz dane dotyczące farmakokinetyki, farmakodynamiki oraz bezpieczeństwa badanego posteroidowego czynnika martwicy nowotworu agonisty genu związanego z receptorem (GIRT) w monoterapii oraz po raz pierwszy w skojarzeniu z niwolumabem w leczeniu zaawansowanych guzów litych.

Interesujący zestaw danych pochodzących z badań nad lekami zostanie przedstawiony w ramach Międzynarodowej Sieć Immuno-Onkologicznej (II-ON). Stanowi ona globalną platformę współpracy pomiędzy firmą Bristol-Myers Squibb a jednostkami akademickimi. Jej celem jest poszerzanie wiedzy w zakresie Immuno-Onkologii (I-O) poprzez skupienie na serii przedklinicznych, translacyjnych oraz skoncentrowanych na biologii celach badawczych. Badania prowadzone w ramach Międzynarodowej Sieci Immuno-Onkologicznej koncentrują się na trzech fundamentalnych filarach: rozumienie mechanizmów oporności na immunoterapię, identyfikacja populacji pacjentów, która może odnieść korzyść z immunoterapii oraz eksploracja nowatorskich terapii skojarzonych, które mogą poprawić odpowiedź przeciwnowotworową poprzez uzupełniający się mechanizm działania. Poza firmą BMS do sieci II-ON należy obecnie 15 wiodących instytucji badawczych.

 

IMMUNOTERAPIA NOWOTWORÓW PODCZAS ASCO 2017 – ZESTAW ZAPREZENTOWANYCH BADAŃ

Pełen zestaw danych pochodzących z badań nad lekami, jakie zaprezentuje firma Bristol-Myers Squibb obejmuje:

 

Nowotwory układu pokarmowego

 • Skojarzenie niwolumabu z ipilimumabem w leczeniu pacjentów z upośledzeniem systemu naprawczego DNA / wysoką niestabilnością mikrosatelitarną w przerzutowym raku jelita grubego: badanie CheckMate 142

Autor: Thierry Andre

Streszczenie #3531

Sesja plakatowa: Rak jelita grubego

Sobota, 3 czerwca, 8:00–11:30, Hall A

 • Zgodność oceny upośledzenia systemu naprawczego niestabilności mikrosatelitarnej między testowaniem lokalnym i centralnym u pacjentów z przerzutowym rakiem jelita grubego otrzymujących niwolumab w badaniu CheckMate 142

Autor: Scott Kopetz

Streszczenie #3548

Sesja plakatowa: Rak jelita grubego

Sobota, 3 czerwca, 8:00–11:30, Hall A

 • Niwolumab u uprzednio nieleczonych i leczonych sorafenibem pacjentów z zaawansowanym rakiem wątrobowokomórkowym: badanie CheckMate 040

Autor: Todd S. Crocenzi

Streszczenie #4013

Sesja dyskusji plakatowych: Inne nowotwory układu pokarmowego (poza rakiem jelita grubego)

Sobota, 3czerwca, 8:00–11:30, Hall A

 • CheckMate 649: randomizowane, wieloośrodkowe, otwarte badanie kliniczne fazy 3 z niwolumabem w skojarzeniu z ipilimumabem lub niwolumabem w skojarzeniu z chemioterapią w porównaniu z chemioterapią standardową u pacjentów z uprzednio nieleczonym rakiem żołądka lub rakiem przejścia przełykowo-żołądkowego

Autor: Markus H. Moehler

Streszczenie #TPS4132

Sesja plakatowa: Inne nowotwory układu pokarmowego (poza rakiem jelita grubego)

Sobota, 3 czerwca, 8:00–11:30, Hall A

 • CheckMate 577: Randomizowane, podwójnie zaślepione badanie kliniczne fazy 3 z niwolumabem podawanym adjuwantowo w porównaniu z placebo u pacjentów z usuniętym rakiem przełyku lub przejściem żołądkowo przełykowym

Autor: Ronan Joseph Kelly

Streszczenie #TPS4131

Sesja plakatowa: Inne nowotwory układu pokarmowego (poza rakiem jelita grubego)

Sobota, 3 czerwca, 8:00–11:30, Hall A

 • Niwolumab ± ipilimumab u pacjentów z zaawansowanym przerzutowym opornym na chemioterapię rakiem żołądka, przełyku lub przejściem żołądkowo- przełykowym: badanie CheckMate 032

Autor: YelenaYuriyJanjigian

Streszczenie #4014

Sesja streszczeń ustnych: Inne nowotwory układu pokarmowego (poza rakiem jelita grubego)

Niedziela, 4 czerwca, 9:24–9:36, Hall D2

 

 

Nowotwory układu moczowo-płciowego

 • Związana ze zdrowiem jakość życia jako marker korzyści terapeutycznej niwolumabu u pacjentów z przerzutowym lub nieoperacyjnym urotelialnym rakiem pęcherza moczowego opornym na chemioterapię na bazie platyny w badaniu CheckMate 275

Autor: Andrea Necchi

Streszczenie #4526

Sesja plakatowa: Inne nowotwory układu moczowo-płciowego (poza rakiem prostaty)

Niedziela, 4 czerwca, 8:00–11:30, Hall A

 

 

Glejak wielopostaciowy

 • Histopatologiczny przegląd podejrzenia progresji choroby u pacjentów z nawracającym glejakiem wielopostaciowym, leczonych niwolumabem w skojarzeniu z ipilimumabem: badanie CheckMate 143

Autor: SolmazSahebjam

Streszczenie #2001

Sesja streszczeń ustnych: Nowotwory centralnego układu nerwowego

Niedziela, 4 czerwca, 8:12–8:24, S100a

 • Przeżycia całkowite według linii terapeutycznej u pacjentów z glejakiem wielopostaciowym objętych ubezpieczeniem Medicare

Autor: AbdallaAly

Streszczenie #2039

Sesja plakatowa: Nowotwory centralnego układu nerwowego

Poniedziałek, 5 czerwca, 13:15–16:45, Hall A

 

 

Nowotwory układu rozrodczego

 • Otwarte, wielokohortowe badanie kliniczne fazy 1/2 nad niwolumabem u pacjentów z nowotworami związanymi z zakażeniem wirusowym (CheckMate 358): skuteczność i bezpieczeństwo w nawrotowym lub przerzutowym raku szyjki macicy, pochwy i sromu

Autor: AntoineHollebecque

Streszczenie #5504

Sesja streszczeń ustnych: Nowotwory układu rozrodczego

Piątek, 2 czerwca, 16:12–16:24, S406

 

 

Nowotwory głowy i szyi

 • Niwolumab vs leczenie z wyboru badacza w opornym na platynę nawracającym lub przerzutowym płaskonabłonkowym raku głowy i szyi (Checkmate 141): wyniki leczenia pierwszej linii u pacjentów z nawracającym lub przerzutowym nowotworem oraz uaktualnione dane na temat bezpieczeństwa i skuteczności

Autor: Maura L. Gillison

Streszczenie #6019

Sesja dyskusji plakatowych: Nowotwory głowy i szyi

Poniedziałek, 5 czerwca, 13:15–16:45, Hall A

 • Niwolumab vs leczenie z wyboru badacza w opornym na platynę nawracającym lub przerzutowym płaskonabłonkowym raku głowy i szyi: skuteczność i bezpieczeństwo w badaniu CheckMate 141 według uprzedniego leczenia cetuksymabem

Autor: Robert L. Ferris

Streszczenie #6020

Sesja dyskusji plakatowych: Nowotwory głowy i szyi

Poniedziałek, 5 czerwca, 13:15–16:45, Hall A

 • Otwarte, wielokohortowe badanie kliniczne fazy 1/2 nad niwolumabem u pacjentów z nowotworami związanymi z zakażeniem wirusowym (CheckMate 358): skuteczność i bezpieczeństwo w nawracającym lub przerzutowym raku jamy nosowo-gardłowej

Autor: Jean-Pierre Delord

Streszczenie #6025

Sesja plakatowa: Nowotwory głowy i szyi

Poniedziałek, 5 czerwca, 13:15–16:45, Hall A

 • Charakterystyka potencjalnych predykcyjnych biomarkerów odpowiedzi na niwolumab w badaniu CheckMate 141 u pacjentów z płaskonabłonkowym rakiem głowy i szyi

Autor: Fernando Concha-Benavente

Streszczenie #6050

Sesja plakatowa: Nowotwory głowy i szyi

Poniedziałek, 5 czerwca, 13:15–16:45, Hall A

 

 

Nowotwory hematologiczne

 • Badanie kliniczne fazy 2 nad dasatynibem u pediatrycznych pacjentów z przewlekłą białaczką szpikową w fazie chronicznej

Autor: LiaGore

Streszczenie #10511

Sesja streszczeń ustnych: Onkologia pediatryczna II

Poniedziałek, 5 czerwca, 8:24–8:36, S504

 • Wpływ obniżenia dawki na 5-letnią skuteczność u nowo zdiagnozowanych pacjentów z przewlekłą białaczką szpikową w fazie chronicznej w badaniu DASISION

Autor: Jorge E. Cortes

Streszczenie #7051

Sesja plakatowa: Nowotwory hematologiczne – białaczka, zespoły dysplazji szpikowej oraz alloprzeszczep

Poniedziałek, 5 czerwca, 8:00–11:30, Hall A

 • Badanie fazy 3 ELOQUENT-2: Rozszerzona 4-letnia obserwacja elotuzumabu w skojarzeniu z lenalidomidem/deksametazonem (Ld) w porównaniu do Ld w nawracającym lub opornym na leczenie szpiczaku mnogim

Autor: SagarLonial

Streszczenie #8028

Sesja plakatowa: Nowotwory hematologiczne – dyskrazja komórek osocza

Poniedziałek, 5 czerwca, 8:00–11:30, Hall A

 • Niwolumab w skojarzeniu z daratumumabem, razem z lub bez pomalidomidu i deksametazonu w nawracającym lub opornym na leczenie szpiczaku mnogim: 2 kohorty w badaniu bezpieczeństwa fazy 1 CheckMate 039

Autor: Alexander M. Lesokhin

Streszczenie #TPS3102

Sesja plakatowa: Terapie rozwojowe – Immunoterapia

Poniedziałek, 5 czerwca, 8:00–11:30, Hall A

 • CheckMate 436: badanie fazy 1-2 w celu oceny bezpieczeństwa i skuteczności niwolumabu w skojarzeniu z brentuksymabemvedotin u pacjentów z nawracającym lub opornym na leczenie chłoniakiemnieziarniczym CD30+

Autor: Paul M. Barr

Streszczenie #TPS7577

Sesja plakatowa: Nowotwory hematologiczne – Chłoniak i przewlekła białaczka limfatyczna Poniedziałek, 5 czerwca, 8:00–11:30, Hall A

 • CheckMate 602: Otwarte, randomizowane badanie fazy 3 terapii skojarzonych niwolumabu, elotuzumabu, pomalidomidu oraz deksametazonu w nawracającym lub opornym na leczenie szpiczaku mnogim

Autor: SagarLonial

Streszczenie #TPS8052

Sesja plakatowa: Nowotwory hematologiczne – dyskrazja komórek osocza

Poniedziałek, 5 czerwca, 8:00–11:30, Hall A

 

 

Czerniak

 • Analiza przeżyć całkowitych w programie rozszerzonego dostępu do niwolumabu w skojarzeniu z ipilimumabem u pacjentów z zaawansowanym czerniakiem

Autor: David Hogg

Streszczenie #9522

Sesja plakatowa: Czerniak/Nowotwory skóry

Sobota, 3 czerwca, 13:15–16:45, Hall A

 • Zależność między odległymi biomarkerami tkanki podstawowej a odpowiedzią na niwolumab i ipilimumab w czerniaku: CheckMate 064

Autor: Scott Rodig

Streszczenie #9515

Sesja dyskusji plakatowych: Czerniak/Nowotwory skóry

Sobota, 3 czerwca, 13:15–16:45, Hall A

 • Skuteczność i bezpieczeństwo niwolumabu u pacjentów z zaawansowanym czerniakiem i złym rokowaniem, u których nastąpiła progresja choroby w trakcie lub po terapii ipilimumabem: Wyniki z badania fazy II (CheckMate 172)

Autor: DirkSchadendorf

Streszczenie #9524

Sesja plakatowa: Czerniak/Nowotwory skóry

Sobota, 3 czerwca, 13:15–16:45, Hall A

 • Skuteczność i bezpieczeństwo niwolumabu w skojarzeniu z ipilimumabem u pacjentów z czerniakiem dającym przerzuty do mózgu: Wyniki z badania fazy II CheckMate 204

Autor: Hussein Abdul-Hassan Tawbi

Streszczenie #9507

Sesja streszczeń ustnych: Czerniak/Nowotwory skóry

Niedziela, 4 czerwca, 10:12–10:24, Arie Crown Theater

 • Postępowanie w przypadku toksyczności żołądkowo-jelitowej, związanej z niwolumabem w skojarzeniu z ipilimumabem (IPI) lub w monoterapii IPI w badaniach klinicznych fazy II i III nad zaawansowanym czerniakiem

Autor: Jeffrey S. Weber

Streszczenie #9523

Sesja plakatowa: Terapie rozwojowe – Immunoterapia

Poniedziałek, 5 czerwca, 8:00–11:30, Hall A

 

 

Nowotwory w obrębie klatki piersiowej

 • Niwolumab w skojarzeniu zipilimumabem, jako leczenie pierwszej linii w zaawansowanym niedrobnokomórkowym raku płuca: długookresowe wyniki z badania CheckMate 012

Autor: Jonathan Wade Goldman

Streszczenie #9093

Sesja plakatowa: Rak płuca – niedrobnokomórkowy, przerzutowy

Sobota, 3 czerwca, 8:00–11:30, Hall A

 • Checkmate 816: Randomizowane, otwarte badanie kliniczne fazy 3 nad niwolumabem w skojarzeniu z ipilimumabem w porównaniu do chemioterapii dubletem platyny, jako terapii neoadjuwantowej we wczesnym stadium niedrobnokomórkowego raka płuca

Autor: Patrick Forde

Streszczenie #TPS8577

Sesja plakatowa: Rak płuca – niedrobnokomórkowy miejscowy regionalny / drobnokomórkowy / inne nowotwory w obrębie klatki piersiowej

Sobota, 3 czerwca, 8:00–11:30, Hall A

 • Checkmate 743: Randomizowane, otwarte badanie kliniczne fazy 3 nad niwolumabem w skojarzeniu z ipilimumabem w porównaniu do pemetreksedu w skojarzeniu z cisplatyną lub karboplatyną, jako leczenie pierwszej linii w nieoperacyjnym międzybłoniaku opłucnej

Autor: Gerard Zalcman

Streszczenie #TPS8581

Sesja plakatowa: Rak płuca – niedrobnokomórkowy miejscowy regionalny / drobnokomórkowy / inne nowotwory w obrębie klatki piersiowej

Sobota, 3 czerwca, 8:00–11:30, Hall A

 • Niwolumab ± ipilimumab w nawracającym drobnokomórkowym raku płuca: randomizowane kohorty rozszerzane w badaniu CheckMate 032

Autor: Matthew David Hellmann

Streszczenie #8503

Sesja streszczeń ustnych: Rak płuca – niedrobnokomórkowy miejscowy regionalny / drobnokomórkowy / inne nowotwory w obrębie klatki piersiowej

Poniedziałek, 5 czerwca, 9:00–9:12, Hall B1

 

 

Pipeline

 • FRACTION (Fast Real-timeAssessment of Combination Therapies in Immuno-ONcology) -gastriccancer (GC): Randomizowane, otwarte, adaptacyjne badanie kliniczne fazy 2 nad niwolumabem w skojarzeniu z innymi cząsteczkami immunoonkologicznymi u pacjentów z zaawansowanym rakiem żołądka

Autor: PraveenAanur

Streszczenie #TPS4137

Sesja plakatowa: Inne nowotwory układu pokarmowego (poza rakiem jelita grubego)

Sobota, 3 czerwca, 8:00–11:30, Hall A

 • Wstępna skuteczność przeciwlimfocytowego aktywującego genu-3 (anti–LAG-3; BMS-986016) w skojarzeniu z niwolumabem u pacjentów z czerniakiem uprzednio poddanym terapii anty-PD-1/PD-L1

Autor: Paolo Antonio Ascierto

Streszczenie #9520

Sesja dyskusji plakatowych: Czerniak/Nowotwory skóry

Sobota, 3 czerwca, 13:15–16:45, Hall A

 • Wstępne wyniki badania fazy 1/2a cząsteczki BMS-986156 (posteroidowego czynnika martwicy nowotworu agonisty genu związanego z receptorem (GIRT)) w monoterapii oraz w skojarzeniu z niwolumabem u pacjentów z zaawansowanymi guzami litymi

Autor: Lillian L. Siu

Streszczenie #104

Sympozjum Wiedzy Klinicznej: Sprawdź to: Krok dalej poza blokadę PD-1

Niedziela, 4 czerwca, 10:12–10:24, Hall D1

 

 

Współpraca kliniczna

 • Niwolumab + nab-paklitaksel + karboplatyna u pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca: Wstępne wyniki z wieloośrodkowego badania klinicznego fazy I

Autor: David Michael Waterhouse
Streszczenie #9095
Sesja plakatowa: Rak płuca – niedrobnokomórkowy, przerzutowy

Sobota, 3 czerwca, 8:00–11:30, Hall A

 • Cerytynib w skojarzeniu z niwolumabem u pacjentów z ALK-dodatnim (z obecną mutacją w genie kinazy chłoniakaanaplastycznego) niedrobnokomórkowym rakiem płuca

Autor: EnriquetaFelip
Streszczenie #2502
Sesja streszczeń ustnych: Terapie rozwojowe – farmakologia kliniczna i terapie eksperymentalne
Sobota, 3 czerwca, 13:39–13:5, E450ab

 • Badanie fazy I nad cząsteczką enadenotucirev, będącąonkolitycznym adenowirusem z grupy B (chimery Ad11/Ad3), w skojarzeniu z niwolumabem w leczeniu guzów o pochodzeniu nabłonkowym

Autor: Wael A. Harb

Streszczenie #TPS3115

Sesja plakatowa: Terapie rozwojowe – Immunoterapia

Poniedziałek, 5 czerwca, 8:00–11:30, Hall A

 • Epacadostat plus niwolumab u pacjentów z zaawansowanymi guzami litymi: Wstępne wyniki z fazy I/II badania ECHO-204

Autor: Raymond P. Perez

Streszczenie #3003

Sesja streszczeń ustnych: Terapie rozwojowe – Immunoterapia

Poniedziałek, 5 czerwca, 14:15–14:27, Hall D1

 • Wyniki kliniczne terapii skojarzonej agonisty przeciwciała anty-CD27, varlilumabu, z przeciwciałem anty-PD1, niwolumabem, u pacjentów z zaawansowanym nowotworem

Autor: Rachel E. Sanborn

Streszczenie #3007

Sesja streszczeń ustnych: Terapie rozwojowe – Immunoterapia

Poniedziałek, 5 czerwca, 15:27–15:39, Hall D1

 

 

Międzynarodowa Sieć Immuno-Onkologiczna (II-ON)

 • Działanie i ekspresja inhibitorów punktu kontrolnego i agonistów immunologicznych na komórki immunologiczne w gammapatii monoklonalnej o nieokreślonym znaczeniu, szpiczaku mnogim nie ulegającym remisji oraz specyficznych dla guza limfocytach T

Autor: JooeunBae

Streszczenie #11577

Sesja plakatowa: Biologia nowotworów

Sobota, 3 czerwca, 13:15–14:45, Hall A

 • Utrata zdolności cząsteczki PBRM1 do prognozowania odpowiedzi na terapię anty-PD-1/PD-L1 w przerzutowym raku nerkowokomórkowym

Autor: Diana Miao

Streszczenie #3016

Sesja plakatowa: Terapie rozwojowe – Immunoterapia

Poniedziałek, 5 czerwca, 8:00–11:30, Hall A

 • Metabolomiczne korelaty odpowiedzi na leczenie niwolumabem u pacjentów z rakiem nerkowokomórkowym oraz pacjentów z czerniakiem

Autor: MariosGiannakis

Streszczenie #3036

Sesja plakatowa: Terapie rozwojowe – Immunoterapia

Poniedziałek, 5 czerwca, 8:00–11:30, Hall A

 

Konferencja Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (ASCO) pod znakiem doniesień z immunoterapii? źródło: informacja prasowa; www.am.asco.org/daily-news
Powiązane materiały
narodowy instytut onkologii czerniak
Przedoperacyjne leczenie czerniaka III stopnia za pomocą immunoterapii
leczenie neoadjuwantowe raka płuca
Refundacja terapii neoadjuwantowej poszerza dostęp do leczenia raka płuca
światowy dzień raka nerki
Światowy Dzień Raka Nerki – komunikacja podstawą współpracy
terapie komórkowe raka
Terapie komórkowe – precyzyjna immunoterapia