Home > Centrum prasowe > Konferencja Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej ASCO 2017 pod znakiem doniesień z immunoterapii

Konferencja Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej ASCO 2017 pod znakiem doniesień z immunoterapii

konferencja ASCO 2016 immunoterapia

W dniach 2-6 czerwca 2017 roku odbędzie się w Chicago coroczna, prestiżowa konferencja Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej ASCO. To największe światowe spotkanie onkologów, połączone z prezentacją najnowszych wyników badań naukowych, które często okazują się przełomowe i mają decydujący wpływ na codzienną praktykę kliniczną. Podczas zeszłorocznego ASCO nie brakowało ciekawych informacji i doniesień związanych z immunoterapią nowotworów.

W tym roku Firma Bristol-Myers Squibb po raz kolejny przedstawi swój program rozwoju badań klinicznych w zakresie immuno-onkologii. Odbędzie się ponad 50 prezentacji, w tym 10 doniesień ustnych oraz 6 dyskusji plakatowych, prezentujących dane z badań klinicznych oceniających skuteczność cząsteczek onkologicznych w leczeniu 15 typów nowotworów.

Wyniki badań, które zostaną zaprezentowane, obejmują badania nad monoterapią oraz terapią skojarzoną niwolumabu z ipilimumabem, a także badania nad elotuzumabem i dasatynibem. BMS zaprezentuje również najnowsze doniesienia ze swojego rozległego programu badawczego, obejmującego pochodzące z fazy „proof of concept” dane na temat skuteczności przeciwlimfocytowego genu-3 (LAG-3) aktywacji przeciwciał monoklonalnych w skojarzeniu z niwolumabem oraz dane dotyczące farmakokinetyki, farmakodynamiki oraz bezpieczeństwa badanego posteroidowego czynnika martwicy nowotworu agonisty genu związanego z receptorem (GIRT) w monoterapii oraz po raz pierwszy w skojarzeniu z niwolumabem w leczeniu zaawansowanych guzów litych.

Interesujący zestaw danych pochodzących z badań nad lekami zostanie przedstawiony w ramach Międzynarodowej Sieć Immuno-Onkologicznej (II-ON). Stanowi ona globalną platformę współpracy pomiędzy firmą Bristol-Myers Squibb a jednostkami akademickimi. Jej celem jest poszerzanie wiedzy w zakresie Immuno-Onkologii (I-O) poprzez skupienie na serii przedklinicznych, translacyjnych oraz skoncentrowanych na biologii celach badawczych. Badania prowadzone w ramach Międzynarodowej Sieci Immuno-Onkologicznej koncentrują się na trzech fundamentalnych filarach: rozumienie mechanizmów oporności na immunoterapię, identyfikacja populacji pacjentów, która może odnieść korzyść z immunoterapii oraz eksploracja nowatorskich terapii skojarzonych, które mogą poprawić odpowiedź przeciwnowotworową poprzez uzupełniający się mechanizm działania. Poza firmą BMS do sieci II-ON należy obecnie 15 wiodących instytucji badawczych.

 

IMMUNOTERAPIA NOWOTWORÓW PODCZAS ASCO 2017 – ZESTAW ZAPREZENTOWANYCH BADAŃ

Pełen zestaw danych pochodzących z badań nad lekami, jakie zaprezentuje firma Bristol-Myers Squibb obejmuje:

 

Nowotwory układu pokarmowego

 • Skojarzenie niwolumabu z ipilimumabem w leczeniu pacjentów z upośledzeniem systemu naprawczego DNA / wysoką niestabilnością mikrosatelitarną w przerzutowym raku jelita grubego: badanie CheckMate 142

Autor: Thierry Andre

Streszczenie #3531

Sesja plakatowa: Rak jelita grubego

Sobota, 3 czerwca, 8:00–11:30, Hall A

 • Zgodność oceny upośledzenia systemu naprawczego niestabilności mikrosatelitarnej między testowaniem lokalnym i centralnym u pacjentów z przerzutowym rakiem jelita grubego otrzymujących niwolumab w badaniu CheckMate 142

Autor: Scott Kopetz

Streszczenie #3548

Sesja plakatowa: Rak jelita grubego

Sobota, 3 czerwca, 8:00–11:30, Hall A

 • Niwolumab u uprzednio nieleczonych i leczonych sorafenibem pacjentów z zaawansowanym rakiem wątrobowokomórkowym: badanie CheckMate 040

Autor: Todd S. Crocenzi

Streszczenie #4013

Sesja dyskusji plakatowych: Inne nowotwory układu pokarmowego (poza rakiem jelita grubego)

Sobota, 3czerwca, 8:00–11:30, Hall A

 • CheckMate 649: randomizowane, wieloośrodkowe, otwarte badanie kliniczne fazy 3 z niwolumabem w skojarzeniu z ipilimumabem lub niwolumabem w skojarzeniu z chemioterapią w porównaniu z chemioterapią standardową u pacjentów z uprzednio nieleczonym rakiem żołądka lub rakiem przejścia przełykowo-żołądkowego

Autor: Markus H. Moehler

Streszczenie #TPS4132

Sesja plakatowa: Inne nowotwory układu pokarmowego (poza rakiem jelita grubego)

Sobota, 3 czerwca, 8:00–11:30, Hall A

 • CheckMate 577: Randomizowane, podwójnie zaślepione badanie kliniczne fazy 3 z niwolumabem podawanym adjuwantowo w porównaniu z placebo u pacjentów z usuniętym rakiem przełyku lub przejściem żołądkowo przełykowym

Autor: Ronan Joseph Kelly

Streszczenie #TPS4131

Sesja plakatowa: Inne nowotwory układu pokarmowego (poza rakiem jelita grubego)

Sobota, 3 czerwca, 8:00–11:30, Hall A

 • Niwolumab ± ipilimumab u pacjentów z zaawansowanym przerzutowym opornym na chemioterapię rakiem żołądka, przełyku lub przejściem żołądkowo- przełykowym: badanie CheckMate 032

Autor: YelenaYuriyJanjigian

Streszczenie #4014

Sesja streszczeń ustnych: Inne nowotwory układu pokarmowego (poza rakiem jelita grubego)

Niedziela, 4 czerwca, 9:24–9:36, Hall D2

 

 

Nowotwory układu moczowo-płciowego

 • Związana ze zdrowiem jakość życia jako marker korzyści terapeutycznej niwolumabu u pacjentów z przerzutowym lub nieoperacyjnym urotelialnym rakiem pęcherza moczowego opornym na chemioterapię na bazie platyny w badaniu CheckMate 275

Autor: Andrea Necchi

Streszczenie #4526

Sesja plakatowa: Inne nowotwory układu moczowo-płciowego (poza rakiem prostaty)

Niedziela, 4 czerwca, 8:00–11:30, Hall A

 

 

Glejak wielopostaciowy

 • Histopatologiczny przegląd podejrzenia progresji choroby u pacjentów z nawracającym glejakiem wielopostaciowym, leczonych niwolumabem w skojarzeniu z ipilimumabem: badanie CheckMate 143

Autor: SolmazSahebjam

Streszczenie #2001

Sesja streszczeń ustnych: Nowotwory centralnego układu nerwowego

Niedziela, 4 czerwca, 8:12–8:24, S100a

 • Przeżycia całkowite według linii terapeutycznej u pacjentów z glejakiem wielopostaciowym objętych ubezpieczeniem Medicare

Autor: AbdallaAly

Streszczenie #2039

Sesja plakatowa: Nowotwory centralnego układu nerwowego

Poniedziałek, 5 czerwca, 13:15–16:45, Hall A

 

 

Nowotwory układu rozrodczego

 • Otwarte, wielokohortowe badanie kliniczne fazy 1/2 nad niwolumabem u pacjentów z nowotworami związanymi z zakażeniem wirusowym (CheckMate 358): skuteczność i bezpieczeństwo w nawrotowym lub przerzutowym raku szyjki macicy, pochwy i sromu

Autor: AntoineHollebecque

Streszczenie #5504

Sesja streszczeń ustnych: Nowotwory układu rozrodczego

Piątek, 2 czerwca, 16:12–16:24, S406

 

 

Nowotwory głowy i szyi

 • Niwolumab vs leczenie z wyboru badacza w opornym na platynę nawracającym lub przerzutowym płaskonabłonkowym raku głowy i szyi (Checkmate 141): wyniki leczenia pierwszej linii u pacjentów z nawracającym lub przerzutowym nowotworem oraz uaktualnione dane na temat bezpieczeństwa i skuteczności

Autor: Maura L. Gillison

Streszczenie #6019

Sesja dyskusji plakatowych: Nowotwory głowy i szyi

Poniedziałek, 5 czerwca, 13:15–16:45, Hall A

 • Niwolumab vs leczenie z wyboru badacza w opornym na platynę nawracającym lub przerzutowym płaskonabłonkowym raku głowy i szyi: skuteczność i bezpieczeństwo w badaniu CheckMate 141 według uprzedniego leczenia cetuksymabem

Autor: Robert L. Ferris

Streszczenie #6020

Sesja dyskusji plakatowych: Nowotwory głowy i szyi

Poniedziałek, 5 czerwca, 13:15–16:45, Hall A

 • Otwarte, wielokohortowe badanie kliniczne fazy 1/2 nad niwolumabem u pacjentów z nowotworami związanymi z zakażeniem wirusowym (CheckMate 358): skuteczność i bezpieczeństwo w nawracającym lub przerzutowym raku jamy nosowo-gardłowej

Autor: Jean-Pierre Delord

Streszczenie #6025

Sesja plakatowa: Nowotwory głowy i szyi

Poniedziałek, 5 czerwca, 13:15–16:45, Hall A

 • Charakterystyka potencjalnych predykcyjnych biomarkerów odpowiedzi na niwolumab w badaniu CheckMate 141 u pacjentów z płaskonabłonkowym rakiem głowy i szyi

Autor: Fernando Concha-Benavente

Streszczenie #6050

Sesja plakatowa: Nowotwory głowy i szyi

Poniedziałek, 5 czerwca, 13:15–16:45, Hall A

 

 

Nowotwory hematologiczne

 • Badanie kliniczne fazy 2 nad dasatynibem u pediatrycznych pacjentów z przewlekłą białaczką szpikową w fazie chronicznej

Autor: LiaGore

Streszczenie #10511

Sesja streszczeń ustnych: Onkologia pediatryczna II

Poniedziałek, 5 czerwca, 8:24–8:36, S504

 • Wpływ obniżenia dawki na 5-letnią skuteczność u nowo zdiagnozowanych pacjentów z przewlekłą białaczką szpikową w fazie chronicznej w badaniu DASISION

Autor: Jorge E. Cortes

Streszczenie #7051

Sesja plakatowa: Nowotwory hematologiczne – białaczka, zespoły dysplazji szpikowej oraz alloprzeszczep

Poniedziałek, 5 czerwca, 8:00–11:30, Hall A

 • Badanie fazy 3 ELOQUENT-2: Rozszerzona 4-letnia obserwacja elotuzumabu w skojarzeniu z lenalidomidem/deksametazonem (Ld) w porównaniu do Ld w nawracającym lub opornym na leczenie szpiczaku mnogim

Autor: SagarLonial

Streszczenie #8028

Sesja plakatowa: Nowotwory hematologiczne – dyskrazja komórek osocza

Poniedziałek, 5 czerwca, 8:00–11:30, Hall A

 • Niwolumab w skojarzeniu z daratumumabem, razem z lub bez pomalidomidu i deksametazonu w nawracającym lub opornym na leczenie szpiczaku mnogim: 2 kohorty w badaniu bezpieczeństwa fazy 1 CheckMate 039

Autor: Alexander M. Lesokhin

Streszczenie #TPS3102

Sesja plakatowa: Terapie rozwojowe – Immunoterapia

Poniedziałek, 5 czerwca, 8:00–11:30, Hall A

 • CheckMate 436: badanie fazy 1-2 w celu oceny bezpieczeństwa i skuteczności niwolumabu w skojarzeniu z brentuksymabemvedotin u pacjentów z nawracającym lub opornym na leczenie chłoniakiemnieziarniczym CD30+

Autor: Paul M. Barr

Streszczenie #TPS7577

Sesja plakatowa: Nowotwory hematologiczne – Chłoniak i przewlekła białaczka limfatyczna Poniedziałek, 5 czerwca, 8:00–11:30, Hall A

 • CheckMate 602: Otwarte, randomizowane badanie fazy 3 terapii skojarzonych niwolumabu, elotuzumabu, pomalidomidu oraz deksametazonu w nawracającym lub opornym na leczenie szpiczaku mnogim

Autor: SagarLonial

Streszczenie #TPS8052

Sesja plakatowa: Nowotwory hematologiczne – dyskrazja komórek osocza

Poniedziałek, 5 czerwca, 8:00–11:30, Hall A

 

 

Czerniak

 • Analiza przeżyć całkowitych w programie rozszerzonego dostępu do niwolumabu w skojarzeniu z ipilimumabem u pacjentów z zaawansowanym czerniakiem

Autor: David Hogg

Streszczenie #9522

Sesja plakatowa: Czerniak/Nowotwory skóry

Sobota, 3 czerwca, 13:15–16:45, Hall A

 • Zależność między odległymi biomarkerami tkanki podstawowej a odpowiedzią na niwolumab i ipilimumab w czerniaku: CheckMate 064

Autor: Scott Rodig

Streszczenie #9515

Sesja dyskusji plakatowych: Czerniak/Nowotwory skóry

Sobota, 3 czerwca, 13:15–16:45, Hall A

 • Skuteczność i bezpieczeństwo niwolumabu u pacjentów z zaawansowanym czerniakiem i złym rokowaniem, u których nastąpiła progresja choroby w trakcie lub po terapii ipilimumabem: Wyniki z badania fazy II (CheckMate 172)

Autor: DirkSchadendorf

Streszczenie #9524

Sesja plakatowa: Czerniak/Nowotwory skóry

Sobota, 3 czerwca, 13:15–16:45, Hall A

 • Skuteczność i bezpieczeństwo niwolumabu w skojarzeniu z ipilimumabem u pacjentów z czerniakiem dającym przerzuty do mózgu: Wyniki z badania fazy II CheckMate 204

Autor: Hussein Abdul-Hassan Tawbi

Streszczenie #9507

Sesja streszczeń ustnych: Czerniak/Nowotwory skóry

Niedziela, 4 czerwca, 10:12–10:24, Arie Crown Theater

 • Postępowanie w przypadku toksyczności żołądkowo-jelitowej, związanej z niwolumabem w skojarzeniu z ipilimumabem (IPI) lub w monoterapii IPI w badaniach klinicznych fazy II i III nad zaawansowanym czerniakiem

Autor: Jeffrey S. Weber

Streszczenie #9523

Sesja plakatowa: Terapie rozwojowe – Immunoterapia

Poniedziałek, 5 czerwca, 8:00–11:30, Hall A

 

 

Nowotwory w obrębie klatki piersiowej

 • Niwolumab w skojarzeniu zipilimumabem, jako leczenie pierwszej linii w zaawansowanym niedrobnokomórkowym raku płuca: długookresowe wyniki z badania CheckMate 012

Autor: Jonathan Wade Goldman

Streszczenie #9093

Sesja plakatowa: Rak płuca – niedrobnokomórkowy, przerzutowy

Sobota, 3 czerwca, 8:00–11:30, Hall A

 • Checkmate 816: Randomizowane, otwarte badanie kliniczne fazy 3 nad niwolumabem w skojarzeniu z ipilimumabem w porównaniu do chemioterapii dubletem platyny, jako terapii neoadjuwantowej we wczesnym stadium niedrobnokomórkowego raka płuca

Autor: Patrick Forde

Streszczenie #TPS8577

Sesja plakatowa: Rak płuca – niedrobnokomórkowy miejscowy regionalny / drobnokomórkowy / inne nowotwory w obrębie klatki piersiowej

Sobota, 3 czerwca, 8:00–11:30, Hall A

 • Checkmate 743: Randomizowane, otwarte badanie kliniczne fazy 3 nad niwolumabem w skojarzeniu z ipilimumabem w porównaniu do pemetreksedu w skojarzeniu z cisplatyną lub karboplatyną, jako leczenie pierwszej linii w nieoperacyjnym międzybłoniaku opłucnej

Autor: Gerard Zalcman

Streszczenie #TPS8581

Sesja plakatowa: Rak płuca – niedrobnokomórkowy miejscowy regionalny / drobnokomórkowy / inne nowotwory w obrębie klatki piersiowej

Sobota, 3 czerwca, 8:00–11:30, Hall A

 • Niwolumab ± ipilimumab w nawracającym drobnokomórkowym raku płuca: randomizowane kohorty rozszerzane w badaniu CheckMate 032

Autor: Matthew David Hellmann

Streszczenie #8503

Sesja streszczeń ustnych: Rak płuca – niedrobnokomórkowy miejscowy regionalny / drobnokomórkowy / inne nowotwory w obrębie klatki piersiowej

Poniedziałek, 5 czerwca, 9:00–9:12, Hall B1

 

 

Pipeline

 • FRACTION (Fast Real-timeAssessment of Combination Therapies in Immuno-ONcology) -gastriccancer (GC): Randomizowane, otwarte, adaptacyjne badanie kliniczne fazy 2 nad niwolumabem w skojarzeniu z innymi cząsteczkami immunoonkologicznymi u pacjentów z zaawansowanym rakiem żołądka

Autor: PraveenAanur

Streszczenie #TPS4137

Sesja plakatowa: Inne nowotwory układu pokarmowego (poza rakiem jelita grubego)

Sobota, 3 czerwca, 8:00–11:30, Hall A

 • Wstępna skuteczność przeciwlimfocytowego aktywującego genu-3 (anti–LAG-3; BMS-986016) w skojarzeniu z niwolumabem u pacjentów z czerniakiem uprzednio poddanym terapii anty-PD-1/PD-L1

Autor: Paolo Antonio Ascierto

Streszczenie #9520

Sesja dyskusji plakatowych: Czerniak/Nowotwory skóry

Sobota, 3 czerwca, 13:15–16:45, Hall A

 • Wstępne wyniki badania fazy 1/2a cząsteczki BMS-986156 (posteroidowego czynnika martwicy nowotworu agonisty genu związanego z receptorem (GIRT)) w monoterapii oraz w skojarzeniu z niwolumabem u pacjentów z zaawansowanymi guzami litymi

Autor: Lillian L. Siu

Streszczenie #104

Sympozjum Wiedzy Klinicznej: Sprawdź to: Krok dalej poza blokadę PD-1

Niedziela, 4 czerwca, 10:12–10:24, Hall D1

 

 

Współpraca kliniczna

 • Niwolumab + nab-paklitaksel + karboplatyna u pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca: Wstępne wyniki z wieloośrodkowego badania klinicznego fazy I

Autor: David Michael Waterhouse
Streszczenie #9095
Sesja plakatowa: Rak płuca – niedrobnokomórkowy, przerzutowy

Sobota, 3 czerwca, 8:00–11:30, Hall A

 • Cerytynib w skojarzeniu z niwolumabem u pacjentów z ALK-dodatnim (z obecną mutacją w genie kinazy chłoniakaanaplastycznego) niedrobnokomórkowym rakiem płuca

Autor: EnriquetaFelip
Streszczenie #2502
Sesja streszczeń ustnych: Terapie rozwojowe – farmakologia kliniczna i terapie eksperymentalne
Sobota, 3 czerwca, 13:39–13:5, E450ab

 • Badanie fazy I nad cząsteczką enadenotucirev, będącąonkolitycznym adenowirusem z grupy B (chimery Ad11/Ad3), w skojarzeniu z niwolumabem w leczeniu guzów o pochodzeniu nabłonkowym

Autor: Wael A. Harb

Streszczenie #TPS3115

Sesja plakatowa: Terapie rozwojowe – Immunoterapia

Poniedziałek, 5 czerwca, 8:00–11:30, Hall A

 • Epacadostat plus niwolumab u pacjentów z zaawansowanymi guzami litymi: Wstępne wyniki z fazy I/II badania ECHO-204

Autor: Raymond P. Perez

Streszczenie #3003

Sesja streszczeń ustnych: Terapie rozwojowe – Immunoterapia

Poniedziałek, 5 czerwca, 14:15–14:27, Hall D1

 • Wyniki kliniczne terapii skojarzonej agonisty przeciwciała anty-CD27, varlilumabu, z przeciwciałem anty-PD1, niwolumabem, u pacjentów z zaawansowanym nowotworem

Autor: Rachel E. Sanborn

Streszczenie #3007

Sesja streszczeń ustnych: Terapie rozwojowe – Immunoterapia

Poniedziałek, 5 czerwca, 15:27–15:39, Hall D1

 

 

Międzynarodowa Sieć Immuno-Onkologiczna (II-ON)

 • Działanie i ekspresja inhibitorów punktu kontrolnego i agonistów immunologicznych na komórki immunologiczne w gammapatii monoklonalnej o nieokreślonym znaczeniu, szpiczaku mnogim nie ulegającym remisji oraz specyficznych dla guza limfocytach T

Autor: JooeunBae

Streszczenie #11577

Sesja plakatowa: Biologia nowotworów

Sobota, 3 czerwca, 13:15–14:45, Hall A

 • Utrata zdolności cząsteczki PBRM1 do prognozowania odpowiedzi na terapię anty-PD-1/PD-L1 w przerzutowym raku nerkowokomórkowym

Autor: Diana Miao

Streszczenie #3016

Sesja plakatowa: Terapie rozwojowe – Immunoterapia

Poniedziałek, 5 czerwca, 8:00–11:30, Hall A

 • Metabolomiczne korelaty odpowiedzi na leczenie niwolumabem u pacjentów z rakiem nerkowokomórkowym oraz pacjentów z czerniakiem

Autor: MariosGiannakis

Streszczenie #3036

Sesja plakatowa: Terapie rozwojowe – Immunoterapia

Poniedziałek, 5 czerwca, 8:00–11:30, Hall A

 

Konferencja Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (ASCO) pod znakiem doniesień z immunoterapii? źródło: informacja prasowa; www.am.asco.org/daily-news
Powiązane materiały
immunoterapia raka
Na czym polega immunoterapia raka?
immunoterapia czerniaka dzieci
Dzieci z czerniakiem z dostępem do pierwszej, refundowanej immunoterapii
powikłania immunologiczne
Powikłania immunologiczne u chorych na raka płuca – wyniki badań
Onkologia ma coraz więcej do zaoferowania pacjentom
Onkologia ma coraz więcej do zaoferowania pacjentom