Home > Baza wiedzy > Niwolumab/Ipilimumab Combo – nowe wyniki badań u pacjentów z uprzednio nieleczonym zaawansowanym czerniakiem

Niwolumab/Ipilimumab Combo – nowe wyniki badań u pacjentów z uprzednio nieleczonym zaawansowanym czerniakiem

combo niwolumab ipilimumab czerniak

Niwolumab w skojarzeniu z ipilimumabem oraz monoterapia niwolumabem poprawiają przeżycia całkowite w porównaniu z monoterapią ipilimumabem u pacjentów z uprzednio nieleczonym zaawansowanym czerniakiem.

FirmaBristol-Myers Squibb zaprezentowała dane na temat przeżyć całkowitych (OS) pochodzących z badania klinicznego fazy III CheckMate -067. W minimalnym okresie obserwacji, wynoszącym 28 miesięcy, nie osiągnięto mediany przeżyć całkowitych w żadnej z grup pacjentów leczonych niwolumabem, natomiast w grupie poddanej monoterapii ipilimumabem, mediana przeżyć całkowitych wyniosła 20 miesięcy (95% CI: 17.1-24.6).

W badaniu, niwolumab w skojarzeniu z ipilimumabem oraz w monoterapii obniżał ryzyko zgonu odpowiednio o 45% (HR) 0.55; 95% CI, 0.42-0.72; P<0.0001) i 37% (HR 0.63; 95% CI: 0.48-0.81; P<0.0001) w porównaniu do monoterapii ipilimumabem. Odsetek dwuletnich przeżyć całkowitych wyniósł 64% dla terapii niwolumabem w skojarzeniu z ipilimumabem, 59% dla monoterapii niwolumabem oraz 45% dla monoterapii ipilimumabem.

Niwolumab w skojarzeniu z ipilimumabem oraz monoterapia niwolumabem poprawiają również przeżycia całkowite we wszystkich klinicznie istotnych podgrupach pacjentów w porównaniu z monoterapią ipilimumabem. W szczególności, u pacjentów z mutacją BRAF, terapia skojarzona obniżała ryzyko zgonu o 57% (HR 0.43; 95% CI: 0.28-0.66), natomiast monoterapia niwolumabem obniżała ryzyko zgonu o 40% (HR 0.60; 95% CI: 0.40-0.89) w porównaniu do monoterapii ipilimumabem.

Uaktualniony profil bezpieczeństwa towarzyszący zaprezentowanej analizie, był spójny z poprzednio raportowanymi doświadczeniami. Nie zaobserwowano skumulowanej toksyczności ani nowych sygnałów dotyczących bezpieczeństwa.

To budujące, widzieć tak pozytywne dane płynące z tego badania, które potwierdzają naukowe uzasadnienie dla łączenia leków immunoonkologicznych, jako potencjalnej opcji terapeutycznej dla pacjentów z agresywnym typem czerniaka. Dane na temat przeżyć, płynące z badania CheckMate -067, poszerzają nasze rozumienie potencjalnych sposobów do walki z uprzednio nieleczonym zaawansowanym czerniakiem, w efekcie poprawiając opiekę onkologiczną nad pacjentem – powiedział dr James Larkin, Konsultant ds. Onkologii Medycznej, Wydział Onkologii Medycznej Szpitala The Royal Marsden.

Wyniki zostały zaprezentowane podczas konferencji prasowej w formie prezentacji ustnej w ramach sesji pt. Uaktualnienia, Nowe Wskazania oraz Nowe Badania Kliniczne w zakresie Immunoonkologii podczas dorocznego spotkania Amerykańskiego Towarzystwa Badań nad Rakiem (American Association for CancerResearch) w 2017 r. w Waszyngtonie.

 

Niwolumab/Ipilimumab Combo – nowe wyniki badań, więcej na:

http://www.onclive.com/conference-coverage/aacr-2017/nivolumabipilimumab-combo-shows-modest-os-benefit-in-advanced-melanoma-in-updated-phase-iii-findings
https://news.bms.com/press-release/bmy/opdivo-nivolumab-combination-yervoy-ipilimumab-and-opdivo-monotherapy-significantl

Powiązane materiały
tydzień świadomości czerniaka 2021
Wystartował Tydzień Świadomości Czerniaka 2021
tydzień świadomości czerniaka
Pacjent ze zmianą barwnikową. Postępowanie diagnostyczne
refundacja niwolumabu
Leczenie adjuwantowe czerniaka na styczniowej liście refundacyjnej
komisja europejska zatwierdziła immunoterapie
Komisja Europejska: rejestracja podwójnej immunoterapii w 1 linii NDRP