Home > Baza wiedzy > Niwolumab/Ipilimumab Combo – nowe wyniki badań u pacjentów z uprzednio nieleczonym zaawansowanym czerniakiem

Niwolumab/Ipilimumab Combo – nowe wyniki badań u pacjentów z uprzednio nieleczonym zaawansowanym czerniakiem

combo niwolumab ipilimumab czerniak

Niwolumab w skojarzeniu z ipilimumabem oraz monoterapia niwolumabem poprawiają przeżycia całkowite w porównaniu z monoterapią ipilimumabem u pacjentów z uprzednio nieleczonym zaawansowanym czerniakiem.

FirmaBristol-Myers Squibb zaprezentowała dane na temat przeżyć całkowitych (OS) pochodzących z badania klinicznego fazy III CheckMate -067. W minimalnym okresie obserwacji, wynoszącym 28 miesięcy, nie osiągnięto mediany przeżyć całkowitych w żadnej z grup pacjentów leczonych niwolumabem, natomiast w grupie poddanej monoterapii ipilimumabem, mediana przeżyć całkowitych wyniosła 20 miesięcy (95% CI: 17.1-24.6).

W badaniu, niwolumab w skojarzeniu z ipilimumabem oraz w monoterapii obniżał ryzyko zgonu odpowiednio o 45% (HR) 0.55; 95% CI, 0.42-0.72; P<0.0001) i 37% (HR 0.63; 95% CI: 0.48-0.81; P<0.0001) w porównaniu do monoterapii ipilimumabem. Odsetek dwuletnich przeżyć całkowitych wyniósł 64% dla terapii niwolumabem w skojarzeniu z ipilimumabem, 59% dla monoterapii niwolumabem oraz 45% dla monoterapii ipilimumabem.

Niwolumab w skojarzeniu z ipilimumabem oraz monoterapia niwolumabem poprawiają również przeżycia całkowite we wszystkich klinicznie istotnych podgrupach pacjentów w porównaniu z monoterapią ipilimumabem. W szczególności, u pacjentów z mutacją BRAF, terapia skojarzona obniżała ryzyko zgonu o 57% (HR 0.43; 95% CI: 0.28-0.66), natomiast monoterapia niwolumabem obniżała ryzyko zgonu o 40% (HR 0.60; 95% CI: 0.40-0.89) w porównaniu do monoterapii ipilimumabem.

Uaktualniony profil bezpieczeństwa towarzyszący zaprezentowanej analizie, był spójny z poprzednio raportowanymi doświadczeniami. Nie zaobserwowano skumulowanej toksyczności ani nowych sygnałów dotyczących bezpieczeństwa.

To budujące, widzieć tak pozytywne dane płynące z tego badania, które potwierdzają naukowe uzasadnienie dla łączenia leków immunoonkologicznych, jako potencjalnej opcji terapeutycznej dla pacjentów z agresywnym typem czerniaka. Dane na temat przeżyć, płynące z badania CheckMate -067, poszerzają nasze rozumienie potencjalnych sposobów do walki z uprzednio nieleczonym zaawansowanym czerniakiem, w efekcie poprawiając opiekę onkologiczną nad pacjentem – powiedział dr James Larkin, Konsultant ds. Onkologii Medycznej, Wydział Onkologii Medycznej Szpitala The Royal Marsden.

Wyniki zostały zaprezentowane podczas konferencji prasowej w formie prezentacji ustnej w ramach sesji pt. Uaktualnienia, Nowe Wskazania oraz Nowe Badania Kliniczne w zakresie Immunoonkologii podczas dorocznego spotkania Amerykańskiego Towarzystwa Badań nad Rakiem (American Association for CancerResearch) w 2017 r. w Waszyngtonie.

 

Niwolumab/Ipilimumab Combo – nowe wyniki badań, więcej na:

http://www.onclive.com/conference-coverage/aacr-2017/nivolumabipilimumab-combo-shows-modest-os-benefit-in-advanced-melanoma-in-updated-phase-iii-findings
https://news.bms.com/press-release/bmy/opdivo-nivolumab-combination-yervoy-ipilimumab-and-opdivo-monotherapy-significantl

Powiązane materiały
czerniak poprawiają się wyniki leczenia
Czerniak – przybywa zachorowań, ale rośnie skuteczność leczenia
tydzień świadomości czerniaka
Materiał filmowy: immunoterapia w leczeniu czerniaka
immunoterapia czerniaka dzieci
Dzieci z czerniakiem z dostępem do pierwszej, refundowanej immunoterapii
termedia immunoterapia
FDA: terapia komórkami limfocytowymi u chorych na czerniaka