Home > Baza wiedzy > Priorytety dostępu do immunoterapii w raku płuca

Priorytety dostępu do immunoterapii w raku płuca

priorytety immunoterapia rak płuca

Leki immunokompetentne oraz leki ukierunkowane na cele molekularne doprowadziły do rewolucji w leczeniu raka płuca, zwłaszcza typu niedrobnokomórkowego. Obecnie w wielu przypadkach klasyczna chemioterapia jest zastępowana w praktyce klinicznej przez immunoterapię.

O potencjale cząsteczek immunokompetentnych w leczeniu raka płuca dyskutowali eksperci podczas konferencji TOP OF THE TOP. IMMUNOTERAPIA RAKA PŁUCA — RAZEM CZY OSOBNO, która odbyła się 25 czerwca 2020 roku.

Immunoterapia w niedrobnokomórkowym raku płuca. Czym dysponujemy?

Aktualnie polscy pacjenci mają dostęp do immunoterapii w raku płuca w następujących wskazaniach:

  • Pembrolizumab (od 1 maja 2018 roku) w I linii leczenia NDRP z PD-L1 >50%.
  • Niwolumab (od 1 maja 2018 roku) w II linii (po niepowodzeniu wcześniejszej chemioterapii, niezależnie od stopnia ekspresji PDL1 w raku płaskonabłonkowym).
  • Atezolizumab refundowany od 1 stycznia w ramach programu lekowego pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca (o typie płaskonabłonkowym i niepłaskonabłonkowym) w II linii leczenia.

ZOBACZ WIĘCEJ: DOSTĘP DO IMMUNOTERAPII W POLSCE

Nowe obszary terapeutyczne dla immunoterapii w NDRP

Zgodnie z informacjami zaprezentowanymi przez ekspertów podczas konferencji, korzyść terapeutyczną w niedrobnokomórkowym raku płuca może przynieść połączenie immunoterapii z chemioterapią – zarówno w przypadku chorych z niepłaskonabłonkowym, jak i płaskonabłonkowym typem nowotworu.

W trakcie tegorocznego kongresu ASCO omówiono końcową analizę badania klinicznego KEYNOTE-189. Według przedstawionych danych immunoterapia pembrolizumabem w połączeniu z chemioterapią u chorych na przerzutowego niepłaskonabłonkowego niedrobnokomórkowego raka płuca zmniejszała ryzyko zgonu o 44%, z medianą czasu przeżycia całkowitego (OS) wynoszącą 22,0 w porównaniu do 10,6 miesiąca (leczenie samą chemioterapią).

O potencjale skojarzonej immunochemioterapii w leczeniu typu płaskonabłonkowego niedrobnokomórkowego raka płuca świadczą dane pochodzące z badania klinicznego Keynote 407. Wykazano, że postępowanie skojarzone w tej grupie chorych – w porównaniu do monoterapii chemioterapią – wiązało się z wydłużeniem czasu wolnego od progresji choroby (PFS: 6,4 miesiąca vs. 4,8 miesiąca) oraz całkowitego czasu przeżycia (OS: 15,9 miesiąca vs. 11,3 miesiąca) na korzyść leczenia immunochemioterapią.

Na tegorocznym wirtualnym kongresie ASCO zaprezentowano również wyniki badania klinicznego CheckMate-9LA. W jego ramach pacjentów przydzielono w sposób losowy w stosunku 1:1 do ramienia otrzymującego niwolumab z ipilimumabem w połączeniu z 2 cyklami klasycznej chemioterapii lub do ramienia otrzymującego 4 cykle chemioterapii. W grupie otrzymującej skojarzoną immunochemioterapię wykazano istotną statystycznie przewagę w zakresie czasu przeżycia całkowitego (OS) w porównaniu do ramienia leczonego samą chemioterapią. Wspomniana terapia została zatwierdzona w maju tego roku przez FDA – zarówno dla pacjentów z płaskonabłonkowym, jak i niepłaskonabłonkowym niedrobnokomórkowym rakiem płuca, niezależnie od czynnika predykcyjnego w postaci poziomu ekspresji PD-L1.

Zdaniem ekspertów, pacjenci w III stadium zaawansowania NDRP u których nie można wykonać pierwotnej doszczętnej resekcji powinni otrzymywać radiochemioterapię (RCTH), najlepiej w sekwencji jednoczasowej. Okazuje się, że dodatkowe zastosowanie (przez 12 miesięcy) immunoterapii konsolidującej durwalumabem wpływa na zwiększenie odsetka wyleczeń. W badaniu rejestracyjnym durwalumabu wykazano, że lek o 11 miesięcy wydłuża czas wolny od progresji oraz zmniejsza ryzyko śmierci o 32%.

Na co czekamy? Priorytety

Własną ocenę priorytetów dostępu do leczenia immunoterapią w raku płuca podczas konferencji TOP OF THE TOP. IMMUNOTERAPIA RAKA PŁUCA — RAZEM CZY OSOBNO przedstawił prof. Dariusz Kowalski z Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej Narodowego Instytutu Onkologii – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, prezes Polskiej Grupy Raka Płuca:

  • Durwalumab dla chorych z niedrobnokomórkowym rakiem płuca w stopniu IIIA/IIIB po jednoczasowej radiochemioterapii.
  • Zapewnienie dostępu do immunochemioterapii raka niedrobnokomórkowego płuca (AC – gruczolakorak i SQC – rak płaskonabłonkowy).
  • Immunochemioterapia w I linii leczenia drobnokomórkowego raka płuca (durwalumab lub atezolizumab).
  • Immunoterapia w II i III linii leczenia raka drobnokomórkowego płuca.
  • Immunoterapia niwolumabem i pembrolizumabem dostępna w II linii dla chorych z typem raka niepłaskonabłonkowego NDRP.

Mamy nadzieję, że powyższe wskazania zostaną uwzględnione przez Ministerstwo Zdrowia podczas najbliższej aktualizacji listy refundacyjnej.

POLECAMY: IMMUNOTERAPIA W RAKU PŁUCA

Powiązane materiały
co w zdrowiu immunoterapia
Dyskusja: podwójna immunoterapia z dwoma cyklami chemioterapii w raku płuca
powikłania immunologiczne
Powikłania immunologiczne u chorych na raka płuca – wyniki badań
Materiał filmowy – Immunoterapia: rewolucja w raku płuca
immunoterapia rewolucja letnia akademia onkologiczna
XIII Letnia Akademia Onkologiczna: immunoterapia spełnia definicję rewolucji