Home > Baza wiedzy > Czynniki predykcyjne dla immunoterapii nowotworów płuca – prof. Paweł Krawczyk

Czynniki predykcyjne dla immunoterapii nowotworów płuca – prof. Paweł Krawczyk

Prof. Paweł Krawczyk – czynniki predykcyjne dla immunoterapii raka płuca
Nastaje nowa era w leczeniu zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca. Immunoterapia nowotworów to nowość, która niesie nadzieję, iż rak płuca stanie się chorobą przewlekłą. Kto może odnieść korzyść z immuno-onkologii? Prof. Paweł Krawczyk z Katedry i Kliniki Pneumonologii Onkologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie opowiada na temat czynników predykcyjnych immunoterapii niedrobnokomórkowego raka płuca oraz tłumaczy mechanizmy działania cząsteczek immunokompetentnych ukierunkowanych na immunologiczne punkty kontroli

Czynniki predykcyjne immunoterapii nowotworów – zobacz video

1. Co to są czynniki predykcyjne immunoterapii nowotworów (czynnik predykcyjny pozytywny – czynnik predykcyjny negatywny; czynniki prognostyczne)?
2. Immunoterapia ukierunkowana na immunologiczne punkty kontroli w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca. Jak określić potencjalną skuteczność cząsteczki PD-L1 na powierzchni komórek nowotworowych?
3. Nowe czynniki predykcyjne w immunoonkologii. Rola obciążenia nowotworu mutacjami. Nowe możliwości: płynna biopsja i sekwencjonowanie następnej generacji.

Immunoterapia raka płuca – kwalifikacja do leczenia i czynniki predykcyjne

Nowoczesne metody immunoterapii raka płuca dotyczą przede wszystkim immunoterapeutyków, które blokują immunologiczne punkty kontrolne na komórkach nowotworowych lub limfocytach (PD-L1 oraz PD-1 i CTLA4).

W toku badań klinicznych nad wykorzystaniem „szczepionek” zawierających antygeny nowotworowe lub całe komórki nowotworowe wykazano, iż duża liczba mutacji somatycznych w komórkach nowotworowych stanowi korzystny czynnik predykcyjny immunoterapii. Niski odsetek komórek immunologicznych odpowiedzialnych za immunotolerancję oraz wysoka reaktywność układu immunologicznego mogą być korzystnymi czynnikami predykcyjnymi dla immunoterapii.

W chwili obecnej w krajach Unii Europejskiej i USA przeciwciała anty-PD-1 (niwolumab i pembrolizumab) mają rejestrację do leczenia pacjentów z miejscowo zaawansowanym i zaawansowanego NDRP pozostających w dobrym stanie sprawności. Atezolizumab (przeciwciało anty-PD-L1) uzyskał w 2016 roku rejestrację w podobnym wskazaniu na terenie Stanów Zjednoczonych. Zasady kwalifikacji chorych do terapii tymi przeciwciałami są jednak różne.

W przypadku niwolumabu wykazano, że skuteczność tego preparatu jest najwyższa u chorych na NDRP o utkaniu innym niż płaskonabłonkowe w przypadku obecności na komórkach nowotworowych ekspresji PD-L1 (powyżej 1% komórek z ekspresją tej cząsteczki). W grupie chorych bez ekspresji PD-L1 na komórkach nowotworowych mediana czasu życia chorych leczonych niwolumabem lub docetakselem była podobna. U chorych na raka płaskonabłonkowego niwolumab wykazywał podobną i wyższą od docetakselu skuteczność u chorych wykazujących i nie wykazujących ekspresji PD-L1 na komórkach nowotworowych. Na tej podstawie niwolumab uzyskał szeroką rejestrację do leczenia chorych na NDRP niezależnie od ekspresji PD-L1 na komórkach nowotworowych.

Pembrolizumab wykazywał wybitnie znamienną skuteczność w stosunku do doectakselu u chorych, u których 50% komórek nowotworowych wykazywało ekspresję PD-L1 (taki jest także zapis rejestracyjny tego leku).

Atezolizumab przedłuża czas życia chorych w stosunku do docetakselu niezależnie od statusu ekspresji PD-L1 na powierzchni komórek nowotworowych, immunologicznych i rozpoznania patomorfologicznego. Jednak najbardziej spektakularną korzyść z jego stosowania odnoszą chorzy, u których ponad 50% komórek nowotworowych oraz ponad 10% komórek immunologicznych naciekających guz wykazuje ekspresję PD-L1. Wykazano również, że skuteczność atezolizumabu może zależeć od wysokiego odsetka limfocytów T z ekspresją IFN-g oraz od ekspresji PD-L2 i B7-1 na komórkach nowotworowych i immunologicznych.

zobacz więcej: Onkologia w praktyce klinicznej 2015, Tom 2, supl. B
file:///C:/Users/jgosl/Downloads/49819-112496-1-SM.pdf

 

Głosuj
Powiązane materiały
Doniesienia z ASCO 2019 – niedrobnokomórkowy rak płuca
durwalumab immunoterapia
Durwalumab – immunoterapia raka płuca w stopniu III po radiochemioterapii
Prof. Grzegorz Basak: immunoterapia w hematologii. CAR-T i BITE
dr Izabela Łasińska poznań onkolog
Dr n. med. Izabela Łasińska o immunoterapii nowotworów regionu głowy i szyi