Regulamin serwisu immuno-onkologia.pl

1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej ”Regulaminem”, określa  zasady korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod adresem URL www.immuno-onkologia.pl, zwanego dalej „Serwisem”.
 2. Serwis prowadzony jest przez zwrotnikraka.pl, działalność wpisana do CEIDG, NIP 9721111013, zwana dalej „Administratorem”.
 3. Adres Serwisu i dane kontaktowe: adres internetowy – www.immuno-onkologia.pl, e-mail – [email protected]
 4. Informacje dotyczące zakresu przetwarzania danych osobowych przez Serwis („Polityka prywatności”) oraz zakres wykorzystania plików cookies znajdują się pod adresem URL https://immuno-onkologia.pl/polityka-prywatnosci/
 5. Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania Serwisu powinna zapoznać się z jego Regulaminem, a w trakcie użytkowania Serwisu do przestrzegania jego postanowień.
 6. Każdy Użytkownik przed przystąpieniem do korzystania z Serwisu zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem, a w trakcie użytkowania Serwisu do przestrzegania jego postanowień.
 7. Użytkownikiem Serwisu może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, której na mocy przepisów szczególnych przyznana została zdolność do czynności prawnych. W przypadku osoby nie posiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych dla korzystania z usług Serwisu niezbędne jest wyrażenie zgody i zawarcie umowy o świadczenie usług przez jej opiekuna prawnego.
 8. Użytkownikami Serwisu mogą być osoby korzystające z zasobów tej strony internetowej www.immuno-onkologia.pl, za pośrednictwem Internetu, telefonu komórkowego oraz każdego innego środka przekazu jego treści.
 9. Do przeglądania treści zawartych w Serwisie nie jest wymagana rejestracja.

 

2. Rodzaj i charakter świadczenia usług na Serwisie

 1. Serwis www.immuno-onkologia.pl, jest portalem o charakterze publicystyczno – informacyjnym. Funkcjonuje na zasadzie serwisu tematycznego, służącego poszerzaniu świadomości Użytkowników w zakresie związanym z zagadnieniami onkologii oraz dostarczającym wiedzy osobom chorym, ich bliskim oraz wszystkim innym zainteresowanym szeroko rozumianą tematyką onkologiczną.
 2. Dla realizacji powyższych celów oraz na zasadach określonych w Regulaminie Administrator Serwisu świadczy następujące usługi informacyjne:
 • udostępnianie Użytkownikom informacji oraz relacji prasowych z konferencji poświęconych lub pośrednio związanych z zagadnieniami immunoonkologii, a także innych wydarzeń związanych z daną tematyką;
 • udostępnianie Użytkownikom aktualności oraz informacji prasowych dotyczących nowych metod leczenia, zapobiegania czy diagnostyki chorób nowotworowych;
 • udostępnianie Użytkownikom materiałów edukacyjnych przygotowanych przez ekspertów promujących zdrowy tryb życia oraz profilaktykę przeciwnowotworową
 • udostępnianie Użytkownikom materiałów dotyczących aktualnych wydarzeń, imprez, warsztatów, akcji oraz kampanii związanych z tematyką serwisu
 • udostępnianie Użytkownikom wiadomości i informacji prasowych w zakresie nowych możliwości i produktów leczniczych z zakresu immunoonkologii

3. Informacje prasowe i artykuły dostępne w ramach Serwisu służą jedynie do celów informacyjnych. Treści uzyskane przez Użytkowników z Serwisu mają charakter wyłącznie informacyjny oraz nie stanowią usługi i/lub czynności składającej się na działalność leczniczą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie wyżej wymienionych treści informacyjnych bądź stosowanie się do nich przez Użytkowników, a w szczególności za konsekwencje zdrowotne z tego wynikłe.

 

3. Zasady korzystania z Serwisu przez Użytkowników

 1. Serwis zwraca szczególną uwagę, aby artykuły, relacje oraz informacje zamieszczane na Serwisie były prawdziwe i poprawne. Należy pamiętać, że wiadomości te służą celom edukacyjnym oraz ewentualnie promocyjnym.
 2. Ostateczne decyzje dotyczące zastosowania określonej terapii czy formy leczenia, lub też produktów leczniczych, należą zawsze do podmiotu profesjonalnego wykonującego działalność leczniczą. Przed zastosowaniem jakiejkolwiek terapii lub produktu, a jedynie omówionych lub zaprezentowanych na Serwisie w celach informacyjnych, Użytkownik powinien zasięgnąć opinii specjalisty – lekarza i/lub dietetyka.
 3. Treści prezentowane w Serwisie mają jedynie charakter informacyjny. Serwis dokłada należytych starań, aby informacje na nim zawarte były poprawne merytorycznie. Informacje zaczerpnięte z Serwisu w żadnym przypadku nie mogą jednak stanowić substytutu wizyty u lekarza.
 4. Informacje zawarte w serwisie nie stanowią porady lekarskiej ani dietetycznej. W przypadku dolegliwości zdrowotnych bądź jakichkolwiek wątpliwości na tle zdrowotnym, należy zwrócić się do lekarza lub dietetyka. Serwis nie ponosi odpowiedzialności wynikającej z zastosowania się przez Użytkowników do informacji zamieszczonych w artykułach oraz innych publikacjach zamieszczonych na Serwisie.
 5. Administrator zastrzega, iż niedozwolone jest korzystanie ze strony internetowej Serwisu w celu naruszającym obowiązujące prawo, przepisy Regulaminu bądź dobre obyczaje. Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:
  1. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu,
  2. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu, a także działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Kont innych Użytkowników,
  3. podejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Serwisu, Użytkowników i innych podmiotów.
 6. Jakiekolwiek treści zamieszczane w Serwisie przez Użytkownika są wyrazem jego prywatnych poglądów lub opinii, które powinny być jednak formułowane w dobrej wierze i według najlepszej wiedzy Użytkownika.

 

4. Wymogi techniczne

 1. W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania z Serwisu oraz świadczenia usług na rzecz Użytkownika, stacja/ urządzenie końcowe Użytkownika winna spełniać poniższe minimalne wymagania techniczne:
  1. aktywne łącze internetowe,
  2. Procesor 800 MHz lub o wyższych parametrach, pamięć RAM co najmniej 2 GB,
  3. System operacyjny co najmniej Windows XP, Windows Vista, Windows 7.
  4. włączona akceptacja plików cookies oraz Skryptów Java
  5. Internet Explorer w wersji minimum 7.0, Firefox w wersji minimum 2.x, Safari w wersji minimum 5.x, Opera w wersji minimum 9.x oraz Google Chrome w wersji minimum 2.x., albo inną przeglądarkę o standardzie zbliżonym do wyżej wymienionych. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej
 2. Serwis nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania.
 3. Instalacja oprogramowania o którym mowa w ustępie 1 i 2 jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Użytkownikiem a licencjodawcą.
 4. Witryna internetowa Serwisu dopasowana jest do rozdzielczości ekranu 1600×900

 

 5. Polityka prywatności

 1. Użytkownik poprzez wypełnienie formularza rejestracji konta i zaznaczenie okienka przy stosownym oświadczeniu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Administratora w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług.
 2. Administratorem Danych osobowych jest zwrotnikraka.pl (dane rejestracyjne: 60-361 Poznań, ul. Wolsztyńska 25, NIP 9721111013), działalność wpisana do CEIDG, e-mail: [email protected]
 3. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Użytkownika dobrowolnie. Dane przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności w celu:

a) przechowania danych osobowych Użytkownika w bazie Użytkowników,

b) dobrowolnego korzystania z newslettera

 1. Za dodatkową zgodą udzieloną przez Użytkownika, zgromadzone dane osobowe mogą być również wykorzystywane w celach promocyjnych i marketingowych, w tym w szczególności w celu przedstawiania Użytkownikowi oferty handlowej Serwisu oraz innych informacji marketingowych związanych ze Serwisem.
 2. W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia (wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej droga elektroniczną), konieczne jest jedynie podanie w tym celu adresu e-mail, na który przesyłane będą informacje handlowe od Administratora. Z przesyłania takich informacji Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować, logując się na swoje konto w Serwisie lub klikając link anulujący subskrypcję znajdujący się w stopce każdego newslettera.
 3. Użytkownik w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia;
 4. Administrator informuje, iż Użytkownik nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwi prawidłowe wykonanie wobec Użytkownika usług określonych w Regulaminie oraz świadczeń wynikających z umowy zawieranej miedzy Serwisem a Użytkownikiem.
 5. Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień bezpieczeń
 6. W Serwisie wykorzystane są pliki typu cookies. Podczas odwiedzin przez Użytkownika serwisu Serwisu, system Serwisu wysyła do komputera Użytkownika co najmniej jeden plik Cookies, w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki. Serwer serwisu automatycznie rejestruje informacje przesyłane przez przeglądarkę Użytkownika w czasie wyświetlania witryn. Dzienniki serwera mogą zawierać informacje takie jak żądanie sieciowe, adres IP, typ i język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania. Te informacje pozwalają podnosić jakość naszych usług dzięki identyfikowaniu i przechowywaniu preferencji Użytkowników oraz śledzeniu trendów, takich jak na przykład sposoby w jakich przeszukiwana jest nasza strona. Użytkownik może zabronić odbierania plików cookies, przez co pozostanie anonimowy, aczkolwiek nie zezwalając na rejestrację plików cookies, Serwis nie będzie mógł zidentyfikować Użytkownika ani jego preferencji. Szczegółowe informacje na temat Cookies zawarte zostały w Polityce Cookies dostępnej w zakładce Cookies.
 7. Serwis informuje Użytkowników, iż oferowane usługi za pośrednictwem Serwisu świadczone są za pośrednictwem publicznej sieci Internet. W związku z powyższym Serwis zwraca uwagę Użytkowników na to, iż korzystanie z usług Serwisu może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy Serwisem a Użytkownikiem.
 8. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Serwis drugiej stronie treści zawieranej umowy:

a) Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy o świadczenie usług.

b) Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy świadczenia usług następuje przez wysłanie Użytkownikowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Użytkownikowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zamówienia.

c) Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Użytkownika.

 

6. Prawa autorskie

 1. Użytkownik poprzez wysłanie administratorowi lub umieszczenie w Serwisie treści własnych lub pochodzących od podmiotów trzecich udziela Administratorowi niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na wykorzystywanie, utrwalanie w pamięci komputera, zmienianie, uzupełnianie, usuwanie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie tych Informacji.
 2. Zabronione jest jakiekolwiek przenoszenie, kopiowanie i publikowanie w części lub całości treści i własności serwisu poza serwisem, bez pisemnej zgody Administratora Serwisu.
 3. Kopiowanie treści Serwisu lub wykorzystywanie ich niezgodnie z niniejszym Regulaminem może skutkować naruszeniem praw autorskich osób lub podmiotów trzecich oraz powodować roszczenia tych osób lub podmiotów związane z naruszeniem ich praw autorskich, za które Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Użytkownik umieszczający w Serwisie jakiekolwiek komentarze, wypowiedzi, wpisy, treści informacyjne lub opinie oświadcza, iż są one w pełni legalne i nie naruszają one ani nie zmierzają do naruszenia, obejścia lub próby obejścia
 • powszechnie obowiązującego, w szczególności nie powodują powstania szkody, ani krzywdy u osób trzecich lub instytucji;
 • postanowień niniejszego Regulaminu;
 • norm moralno-etycznych, dobrych obyczajów lub zwyczajów.

 

7. Odpowiedzialność i ograniczenie odpowiedzialności

 1. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści i informacje umieszczone przez Użytkowników w Serwisie, a w szczególności za ich prawdziwość, rzetelność oraz decyzje podjęte na ich podstawie.
 2. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do usunięcia elementu stanowiącego wpis lub publikację Użytkownika, jeśli narusza on Regulamin Serwisu.
 3. Ponadto Administrator Serwisu oświadcza, że jakiekolwiek treść Serwisu utworzona przez Administrator Serwisu, została przygotowana z należytą starannością i w oparciu o najlepszą wiedzę ich autorów. Ma ona charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi czynności składających się na działalność leczniczą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej
 4. Administrator Serwisu zastrzega, iż nie rekomenduje materiałów i treści umieszczonych w Serwisie jako podstawy jakichkolwiek działań użytkowników, a tym samym nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wynikłe efekty stosowania się przez Użytkowników do danych treści i materiałów. Użytkownicy Serwisu korzystają z treści i zawartości Serwisu na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko.
 5. Jednocześnie Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za dokładność i aktualność informacji udostępnianych w serwisie.
 6. Wszelkie Informacje przygotowywane przez Administratora i zamieszczane na Serwisie mają jedynie charakter poglądowy i informacyjny. W każdym przypadku należy zweryfikować je z opinią lub poradą podmiotu wykonującego działalność leczniczą lub dietetyczną.
 7. Informacje uzyskane z Serwisu nie powinny być bezpośrednią i samoistną podstawą działań Użytkownika. Każda decyzja użytkownika powinna być starannie przemyślana, a działanie oparte na zweryfikowanych informacjach uzyskanych od podmiotów wykonujących działalność leczniczą lub dietetyczną.
 8. Serwis oraz Administrator Serwisu nie prowadzą działalności leczniczej w rozumieniu  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej.
 9. Serwis nie jest pośrednikiem w przypadku zawierania jakichkolwiek umów pomiędzy użytkownikami Serwisu, a w tym umów pomiędzy Użytkownikami a podmiotami reklamowanymi lub promowanymi na Serwisie. W związku z tym nie ponosi żadnej odpowiedzialności za negatywne konsekwencje i szkody stąd wynikające.

 

8. Reklamacje

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w sprawach związanych z usługami świadczonym drogą elektroniczną przez Serwis na rzecz Użytkownika.
 2. Reklamację można składać drogą elektroniczną na adres mailowy Serwisu [email protected] wpisując w temacie wiadomości „Reklamacja”.
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko, przedmiot reklamacji oraz okoliczności uzasadniające reklamację.
 4. Administrator ma prawo zwrócić się do Użytkownika celem uzupełnienia podanych przez   niego informacji jeżeli okażą się one niepełne i uniemożliwiają rozpatrzenie reklamacji przez Administratora.
 5. Reklamacje będą rozpatrzone w terminie do 14 dni, licząc od dnia jej wniesienia. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji Serwis zawiadomi Użytkownika za pośrednictwem tej samej metody, za którą Użytkownik zgłosił reklamację oraz również na adres e-mail podany w reklamacji.

 

9. Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega możliwość wystąpienia przerw w działaniu strony internetowej serwisu – w związku z awarią, konserwacją, przebudową lub modernizacją. W przypadku przerw technicznych Serwis zamieści odpowiedni komunikat informacyjny na stronie www.immuno-onkologia.pl, z oznaczeniem szacowanego czasu ograniczeń w dostępności strony. Serwis podejmuje starania, aby przerwy techniczne występowały jak najrzadziej oraz aby były jak najmniej uciążliwe dla jego Użytkowników
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta(Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 3. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Serwis poinformuje Użytkowników o wprowadzonych zmianach, dacie od której wejdą one w życie poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie www.immuno-onkologia.pl,. Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu podlegają postanowieniom poprzednio obowiązującego Regulaminu, chyba że postanowienia nowego Regulaminu są dla Użytkownika korzystniejsze. Użytkownik dokonuje akceptacji wprowadzonych do Regulaminu zmian poprzez korzystanie z Serwisu po dacie wejścia tych zmian w życie. W przypadku braku akceptacji zmian wprowadzonych do Regulaminu, Użytkownik może zrezygnować z korzystania z Serwisu.
 5. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.
 6. Wszelkie pytania należy kierować na adres: [email protected]