Home > Centrum prasowe > Lung Cancer Europe – prezentacja raportu dotyczącego raka płuca

Lung Cancer Europe – prezentacja raportu dotyczącego raka płuca

7 listopada br. w Parlamencie Europejskim został zaprezentowany Raport Lung Cancer Europe (LuCE) – europejskiej organizacji zrzeszającej krajowe organizacje pacjenckie działające na rzecz pacjentów z rakiem płuca. Dokument został poświęcony nierównościom w dostępie do diagnostyki, odpowiedniej opieki i leczenia w raku płuca w Europie. W spotkaniu uczestniczyli politycy, chorzy, organizacje z kilkunastu krajów Europy oraz lekarze.

Po pierwszym raporcie LuCE z 2016 roku, w którym organizacja zwracała uwagę na główne wyzwania związane z rakiem płuca w Europie, tegoroczny, drugi raport pogłębia badania dotyczące jednego z głównych problemów: nierówności w dostępie do kompleksowej opieki w raku płuca w poszczególnych krajach Europy. Raport ujawnia istotne różnice w tym zakresie.
 

DOSTĘP DO LECZENIA

Opcje nowoczesnego leczenia raka płuca szybko ewoluują. W ciągu ostatniego dziesięciolecia dokonał  się wielki postęp w poszerzaniu wiedzy i zrozumienia molekularnych czynników rakotwórczych, który przyniósł efekt w opracowaniu nowej ery leczenia raka płuc. Wprowadzenie terapii celowanych oraz immunologicznych w leczeniu raka płuc zmienia także oblicze choroby, przedłużając zarówno trwałe remisje i przedłużając życie chorych z zaawansowanymi nowotworami a także zapewniając lepszą jakość życia.

Wg raportu wciąż istnieją znaczące przeszkody w dostępie do nowych metod leczenia. Są to bariery regulacyjne uniemożliwiające szybki dostęp pacjentów do nowych terapii,ale także problem dostępu do nowoczesnyc hleków na późnym etapie leczenia. Nierówności w dostępie doleczenia dotyczą głównie krajów Europy centralnej i wschodniej.

Raport wskazuje Polskę jako miejsce gdzie nie ma dostępu do wielu nowoczesnych terapii. Ponadto, polscy pacjenci, którzy podejmą wysiłek, aby samodzielnie finansować leczenie, mają trudności z uzyskaniem zgody na leczenie, gdyż brak jest procedur regulujących podawanie zakupionego przez pacjenta leku. W efekcie koszt podania leku ponosi szpital, a nie Narodowy Fundusz Zdrowia.

Brak dostępu do nowoczesnego leczenia to jeden z najbardziej palących problemów pacjentów z rakiem płuca.
 

BADANIA KLINICZNE

Poza brakiem dostępu do finansowanego z budżetu państwa leczenia w Europie wschodniej, mniej pacjentów z rakiem płuca z tego regionu uczestniczy w badaniach klinicznych. Badania kliniczne są zwykle prowadzone w kilku krajach. Według strony internetowej www.clinicaltrials.gov, większość z nich została przeprowadzona w Europie Zachodniej: Francja, Wielka Brytania, Hiszpania, Włochy i Niemcy. Taka sytuacja powoduje różnice w rekrutacji, dlatego nie wszyscy pacjenci z rakiem płuca w Europie mają takie same możliwości udziału w badaniu klinicznym.Oprócz państw Europy środkowo-wschodniej, także kraje nordyckie mają bardzo ograniczony dostęp do tej formy leczenia.

Problemem w dostępie do badań klinicznych jest brak informacji o takich badaniach, podanej w dostępny dla pacjenta sposób.
 

OPIEKA KOORDYNOWANA

Powrót do zdrowia pacjenta z rakiem płuca jest procesem złożonym, gdzie nie chodzi tylko o znalezienie odpowiedniego leczenia, ale także o uzyskanie najlepszej opieki i zaspokojenie różnych potrzeb związanych z leczeniem. Jednym z postulatów zawartych w Raporcie LuCE jest zapewnienie wysokiej jakości opieki zdrowotnej każdemu pacjentowi, bez względu na miejsce jego zamieszkania. Ponieważ rządy i resorty zdrowia starają się poprawiać opłacalność swoich systemów opieki zdrowotnej i ograniczać wydatki na leczenie, ważnym jest również, aby przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, lekarze i pacjenci uzgodnili wspólnie, co należy rozumieć pod pojęciem wysokiej jakości leczenia w raku płuca.

Według autorów Raportu jakość to: bezpieczeństwo i efektywność leczenia, w tym poprawa długości przeżycia oraz zapewnienie lepszego komfortu życia pacjentów w trakcie leczenia. Raport dostrzega także potrzebę usprawnienia ścieżki terapeutycznej poprzez: rozwój przepływu informacji pomiędzy lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej i opieki specjalistycznej oraz wzmacnianie podejścia leczenia wielodyscyplinarnego.
 

LUNG CANCER EUROPE

Lung Cancer Europe jest głosem pacjentów z rakiem płuca i ich rodzin na poziomie europejskim. Aktywności LuCE mają na celu zwiększenie świadomości na temat nierówności w odniesieniu do dostępu do leczenia i opieki nad pacjentami z rakiem płuca w Europie. LuCE podejmuje wysiłki na rzecz wprowadzenia polityki wczesnego wykrywania raka płuca oraz efektywnego leczenia pacjentów zapewniającego lepszą jakość życia. Wspiera także krajowe stowarzyszenia ds. pacjentów z rakiem płuca w budowaniu świadomości choroby wśród opinii publicznej w poszczególnych krajach Europy.

W Polsce LuCE reprezentowane jest przez Stowarzyszenie Walki z Rakiem Płuca, które od ponad 20 lat wspiera chorych i ich rodziny, edukuje społeczeństwo oraz podejmuje działania na rzecz rozszerzenia dostępu pacjentów do nowych terapii. Ewelina Szmytke, członek Zarządu Stowarzyszenia  pełni również funkcję Viceprezesa Zarządu Lung Cancer Europe na lata 2017 – 2019.

 

KLIKNIJ W GRAFIKĘ I ZOBACZ RAPORT LuCE (PDF):

Raport Lung Cancer Europa 2017

 

Lung Cancer Europe – prezentacja raportu dotyczącego raka płuca, źródło: informacja prasowa;  www.lungcancereurope.eu
Powiązane materiały
czerniak poprawiają się wyniki leczenia
Czerniak – przybywa zachorowań, ale rośnie skuteczność leczenia
co w zdrowiu immunoterapia
Dyskusja: podwójna immunoterapia z dwoma cyklami chemioterapii w raku płuca
immunoterapia czerniaka dzieci
Dzieci z czerniakiem z dostępem do pierwszej, refundowanej immunoterapii
powikłania immunologiczne
Powikłania immunologiczne u chorych na raka płuca – wyniki badań