Home > Baza wiedzy > WCLC: atezolizumab skuteczny u pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca

WCLC: atezolizumab skuteczny u pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca

atezolizumab niedrobnokomórkowy rak płuca

Podczas 17 Światowej Konferencji Raka Płuca, która odbyła się w dniach 4-7 grudnia 2016 roku w Wiedniu, zaprezentowano wyniki badań klinicznych dotyczących skuteczności immunoterapii w leczeniu zaawansowanego raka płuca. Wiele uwagi poświęcono cząsteczce atezolizumab (inhibitor PD-L1).

Atezolizumab jest przeciwciałem monoklonalnym stosowanym w immunoterapii nowotworów, które przywraca odpowiedź immunologiczną poprzez reagowanie z ligandem receptora programowanej śmierci PD-L1. Immunoterapia raka z wykorzystaniem atezolizumabu umożliwia aktywację komórek limfocytów T oraz może wpływać też na zwykłe komórki. 18 października 2016 roku Amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła cząsteczkę do leczenia pacjentów z przerzutowym niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NSCLC), u których nastąpiła progresja choroby w trakcie lub po chemioterapii opartej na platynie.

Jak wykazała analiza podgrup badania klinicznego OAK zaprezentowana podczas 17 Światowej Konferencji Raka Płuca w Wiedniu, atezolizumab istotnie wydłuża czas przeżycia całkowitego w porównaniu do docetakselu u chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca (NDRP) niezależnie od rozpoznania histopatologicznego oraz we wszystkich podgrupach, włączając chorych, którzy nigdy nie palili papierosów oraz chorych z obecnością przerzutów do ośrodkowego układu nerwowego przed rozpoczęciem leczenia. Do badania klinicznego 3. fazy OAK włączano chorych po niepowodzeniu leczenia chemioterapią opartą na pochodnych platyny. Chorych losowo przydzielano do ramienia otrzymującego atezolizumab lub docetaksel. Wcześniej prezentowane wyniki wykazały, że atezolizumab istotnie wydłużał OS w porównaniu z docetakselem w populacji zgodnej z zaplanowanym leczeniem u wcześniej leczonych chorych na NDRP, u których w komórkach guza stwierdzono ekspresję PD-L1 ≥ 1%. Analiza podgrup wykazała, że atezolizumab jest aktywny w licznych podgrupach, szczególnie w podgrupach chorych z różną ekspresją PD-L1 oraz u chorych, którzy nigdy nie palili papierosów.

Podczas konferencji zaprezentowano również analizę danych dotyczących 85 chorych z obecnością przerzutów w ośrodkowym układzie nerwowym. Badacze wykazali korzyść z zastosowania atezolizumabu w porównaniu z docetakselem (mediana OS odpowiednio 20,1 i 11,9 miesiąca).
 
 

ZOBACZ: IMMUNOTERAPIA RAKA PŁUCA

 

WCLC: atezolizumab skuteczny u pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca, opracował JG

Więcej na:
www.practiceupdate.com/content/atezolizumab-extends-overall-survival-longer-than-docetaxel-in-patients-with-non-small-cell-lung-cancer/47352/22/1/2
www.termedia.pl/onkologia/Atezolizumab-wydluza-przezycie-chorych-na-NDRP,24758.html
http://library.iaslc.org/search?search_keyword=atezolizumab
 

Powiązane materiały
Paweł Krawczyk onkolog
Prof. Paweł Krawczyk: priorytety i wyzwania w leczeniu raka płuca
niwolumab ipilimumab rak płuca
FDA: skojarzona immunoterapia w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca
drobnokomórkowy rak płuca
Drobnokomórkowy raka płuca – immunoterapia
Czynniki predykcyjne dla immunoterapii raka płuca – prof. Paweł Krawczyk