Home > Baza wiedzy > Prezes AOTMiT: immunoterapia w ramach programu lekowego „Leczenie pacjentów z rakiem urotelialnym”

Prezes AOTMiT: immunoterapia w ramach programu lekowego „Leczenie pacjentów z rakiem urotelialnym”

immunoterapia niwolumab rak urotelialany

Szansa na refundację nowej terapii dla pacjentów z nowotworem pęcherza moczowego. Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji opowiedział się za objęciem refundacją immunoterapii cząsteczką niwolumab we wskazaniu do stosowania w programie lekowym „Leczenie pacjentów z rakiem urotelialnym”.

Drugi najczęstszy nowotwór układu moczowo-płciowego u mężczyzn

Rak urotelialny jest nowotworem rozwijającym się najczęściej w dolnych drogach moczowych, tzn. pęcherzu moczowym lub cewce moczowej, oraz górnych drogach moczowych, czyli miedniczce nerkowej lub moczowodzie.

Szacuje się jednak, że znakomita większość, tj. 95% przypadków raka urotelialnego, stanowi rak pęcherza moczowego. Pozostałe 5% to nowotwory miedniczki nerkowej, moczowodu oraz cewki moczowej i innych nieokreślonych narządów moczowych.

W 2019 roku w Polsce na raka pęcherza moczowego zachorowało 7801 osób. Oznacza to, że najczęściej występujący nowotwór urotelialny zajmuje drugie miejsce po raku gruczołu krokowego pod względem częstości występowania spośród nowotworów układu moczowo-płciowego u mężczyzn.

Odsetek przeżyć 5-letnich u chorych na ten nowotwór nie przekracza 50%. Szacuje się również, że nowotwory tego typu o morfologii brodawkowatej po wstępnym leczeniu nawracają u 50-80% pacjentów, ulegając od 10 do 25% przypadków progresji do raka złośliwego.

Wybór odpowiedniego leczenia zależy od stopnia zaawansowania i rodzaju guza oraz szybkości rozprzestrzeniania się zmian nowotworowych.

Leczenie raka urotelialnego – szansa na refundację w programie lekowym

Zgodnie z wynikami badania klinicznego stosowanie niwolumabu w ramach leczenia uzupełniającego u dorosłych pacjentów z rakiem naciekającym błonę i ekspresją PD-L1 na komórkach guza ≥ 1%, z wysokim ryzykiem nawrotu po radykalnej resekcji MIUC w stosunku do komparatora (placebo) pozwala na zmniejszenie ryzyka nawrotu choroby oraz poprawę wyników dotyczących przeżycia wolnego od progresji choroby. Ponadto w badaniu zaobserwowano też zmniejszenie ryzyka pogorszenia się jakości życia u chorych z ekspresją PD-L1 ≥1% w porównaniu do komparatora.

Według najnowszych, przedstawionych podczas Kongresu ASCO GU 2023, wyników z obserwacji trwającej minimum 31,6 miesiąca, zaobserwowano utrzymujące się korzyści z leczenia niwolumabem w zakresie pierwszorzędowych, jak i drugorzędowych punktów końcowych.

źródło: https://bipold.aotm.gov.pl

PRZEJDŹ DO: STRONA GŁÓWNA

Powiązane materiały
rak pęcherza refundacja immunoterapii
Refundacja: immunoterapia w leczeniu uzupełniającym raka urotelialnego
co w zdrowiu immunoterapia
Rak pęcherza moczowego – immunoterapia dla szczęściarzy?
rak urotelialny
Komisja Europejska: immunoterapia w leczeniu adjuwantowym raka urotelialnego
awelumab
KE: Awelumab w leczeniu raka pęcherza moczowego