Home > Baza wiedzy > Rak nerki – rośnie zachorowalność, ale mamy nowe terapie

Rak nerki – rośnie zachorowalność, ale mamy nowe terapie

rak nerki nowe terapie

Rak nerki jest nowotworem stosunkowo rzadkim i stanowi zaledwie kilka procent nowych rozpoznań wśród guzów litych w Polsce. Rocznie diagnozuje się około 4800 przypadków – z przewagą zachorowań wśród mężczyzn. Prognozy dotyczące częstości występowania raka nerki są alarmujące: do 2020 roku liczba chorych może zwiększyć się nawet o 20%, a największym problemem pozostaje zbyt późne rozpoznanie choroby. Nadzieję na skuteczną walkę z rakiem nerki dają terapie nowej generacji (leki celowane molekularnie) oraz dynamiczny rozwój immuno-onkologii.

Zdecydowaną większość guzów (85%) stanowi typ jasnokomórkowy RCC. Dotychczas badaczom nie udało się określić przyczyny rozwoju raka nerki. Formy dziedziczne tego nowotworu są bardzo rzadkie.

Do czynników wpływających na wzrost ryzyka zachorowania na raka nerki należą:

  • nadwaga i otyłość,
  • mała aktywność fizyczna,
  • palenie tytoniu,
  • nadużywanie leków przeciwbólowych z grupy fenacetyny,
  • praca w przemyśle wulkanizacyjnym lub petrochemicznym.

RAK NERKI – OBJAWY ALARMOWE I DIAGNOSTYKA

Rozpowszechnienie diagnostyki obrazowej za pomocą badania ultrasonograficznego (USG) spowodowało, że raki nerki diagnozuje się coraz częściej przypadkowo. Choć powoduje to wzrost liczby nowych rozpoznań, równocześnie umożliwia podjęcie leczenia na wcześniejszym etapie, co wiąże się z lepszym rokowaniem.

Jak podkreślają eksperci – wykrywalność raka nerki w Polsce poprawia się, ale nadal blisko jedna trzecia nowotworów wykrywanych jest w stanie zaawansowanym, kiedy doszło już do przerzutów do innych narządów. Osoby, których bliski krewny zachorował na raka nerki -powinny raz do roku lub najrzadziej co dwa lata, wykonać kontrolne badanie USG jamy brzusznej.

Dolegliwości, które powinny zwrócić naszą czujność oraz skłonić do konsultacji ze specjalistą to: ucisk, krwiomocz, ogólne osłabienie, przewlekłe stany gorączkowe, niekontrolowany spadek masy ciała.

LECZENIE RAKA NERKI

Jeżeli raka nerki uda się rozpoznać we wczesnym stadium choroby, to podstawową metodą leczenia pozostaje chirurgiczne usunięcie guza lub całej nerki. Zabiegi te mają charakter leczniczy i mogą prowadzić do wyzdrowienia. W zaawansowanym stadium nowotworu konieczne jest zastosowanie systemowego leczenia farmakologicznego. Duży problem stanowi oporność rozsianego raka nerki na leki cytotoksyczne – klasyczna chemioterapia stosowana jest więc rzadko.

W ostatnich latach leczenie zaawansowanego raka nerki bardzo się zmieniło. Przełom nastąpi wraz z pojawieniem się leków ukierunkowanych na cele molekularne. Terapia celowana raka nerki obejmuje 3 grupy leków: inhibitory receptorowych kinaz tyrozynowych (sunitynib, sorafenib, pazopanib, aksytynib), ihibiotory kinazy serynowo-treoninowej mTOR (temsyrolimus, ewerolimus) i przeciwciało monoklonalne anty-VEGF (bewacyzumab).

Aby zwiększyć efektywność leczenia zaawansowanego raka nerkowokomórkowego podejmowane są próby sekwencyjnego lub skojarzonego stosowania leków ukierunkowanych na cele molekularne.

Kolejny przełom w leczeniu raka nerki związany jest z rozwojem immuno-onkologii i wprowadzeniem do praktyki leczniczej immunoterapii. Terapia immunologiczna pozwala ma na przedłużenie życia Pacjentów z zaawansowanym rakiem nerki  przy zachowaniu jego dobrej jakości. 

IMMUNOTERAPIA RAKA NERKI

Immuno-onkologia, która łączy w sobie dwa działy medycyny – immunologię i onkologię, zakłada umiejętne wspomaganie organizmu pacjenta i jego naturalnych sił obronnych w walce z nowotworem. Umiejętne nakierowanie układu immunologicznego na komórki rakowe może doprowadzić do pokonania choroby. Immuno-onkologia działa tam, gdzie inne metody leczenia nie przynoszą rezultatów – komentuje Jarosław Gośliński, redaktor naczelny portalu immuno-onkologia.pl.

Obecne trwają zaawansowane badania kliniczne na przeciwciałami monoklonalnymi o aktywności anty-PD/PD-L1, stanowiącymi immunoterapię nowej generacji. Leki takie jak niwolumab – działają na układ odpornościowy, aby pomóc mu w walce z nowotworem  Immunoterapia charakteryzuje się wysokimi odsetkami odpowiedzi klinicznych, które często są długotrwałe. Co ważne, leczenie cechuje się także akceptowalnym profilem toksyczności.

Dysponujemy dowodami na przedłużenie życia i poprawę jego jakości wśród pacjentów z rakiem nerki, u których zastosowano immunoterapię. Terapia immunologiczna u pacjentów z rakiem nerki pozwala także na poprawę jakości życia osób z tym nowotworem – tłumaczy dr Piotr Tomczak z Katedry i Kliniki Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Immunoterapia raka nerki jest dostępna również dla polskich Pacjentów. 1 maja 2018 roku Ministerstwo Zdrowia ogłosiło aktualizację listy refundacyjnej, a chorzy zyskali dostęp do programów lekowych obejmujących immunoterapię m.in. w zaawansowanym raku nerki.

ZOBACZ: REFUNDACJA IMMUNOTERAPII W POLSCE

Warto dodać, że w ostatnim czasie Komisja Europejska zarejestrowała kolejny nowy standard immunoterapii dla chorych z rozsianym rakiem nerki. Innowacyjne leczenie polega na połączeniu dwóch leków immunokompetentnych – niwolumabu oraz ipilimumabu, u chorych wcześniej nie poddanych terapii systemowej. Jak wykazano w badaniu klinicznym CheckMate 214, taka skojarzona terapia immunologiczna jest skuteczna u chorych z grup o pośrednim i niekorzystnym rokowaniu.

ZOBACZ: BADANIA KLINICZNE W IMMUNO-ONKOLOGII
 

Powiązane materiały
światowy dzień raka nerki
Światowy Dzień Raka Nerki – komunikacja podstawą współpracy
Jakub Kucharz rak nerki
Webinar: Ścieżka pacjenta i możliwości terapeutyczne w leczeniu raka nerki
polska grupa raka nerki
Polska Grupa Raka Nerki: nowotwory nerki można skutecznie leczyć
Polska Grupa Raka Nerki
Światowy Dzień Raka Nerki – ten nowotwór można leczyć!